ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿದಿತಸ್ಪಧೀ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಾ ( 2 , 1 )
ವಿದಿತಾಖಿಳಚೋದ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಾರ್ಥವಿಪರ್ಯಾಸಾ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಾರ್ಥಾಲಂಕಾ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಾರ್ಥಾಲಂಕಾರಾ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಾಳಂಕ್ರಿಯಾಧಾರಂ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತೋಮಾ ( 1 , 1 )
ವಿದೂರಗತಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ವಿದೂರಾ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾಪಾರ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಧಂಗಳನಂತ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿಯಂ ( 2 , 1 )
ವಿಧುಮುಖಿಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಧುರಗತಿ ( 1 , 1 )
ವಿಧುರೆಯನಾ ( 1 , 1 )
ವಿನತಾಮರರಾಜರಾಜವದನಪ್ರತಿಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿನಯೋಪಚಾರಂ ( 1 , 1 )
ವಿನಿಮಯ ( 1 , 1 )
ವಿನಿಮೀಳಾದಿಗಳಿವು ( 1 , 1 )
ವಿನಿಮೀಳಿತ ( 1 , 1 )
ವಿನಿಮೀಳಿತಲೋಚನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿನಿಶ್ಚಿತ ( 2 , 1 )
ವಿನಿಹತ ( 1 , 1 )
ವಿನಿಹತತಿಮಿರಂ ( 1 , 1 )
ವಿನೀಳಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿನೀಳಚ್ಛಾಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿನುತ ( 2 , 1 )
ವಿನೋದದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿನೋದದಿಂದುರುಮುದದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿನೋದಶೀಲಂ ( 1 , 1 )
ವಿನೋದಿ ( 1 , 1 )
ವಿನ್ಯಾಸಭೇದಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಪ ( 1 , 1 )
ವಿಪರೀತಂ ( 2 , 1 )
ವಿಪರೀತಕನಪ್ಪನಂತು ( 1 , 1 )
ವಿಪರೀತಮುಮಂ ( 2 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯ ( 1 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯಂ ( 2 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯಕ್ಕಸಂ ( 1 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯೋಪಮಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಯೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ವಿಪುಲಗುಣಜ್ಞನನುಚಿತನ ( 1 , 1 )
ವಿಪುಳ ( 4 , 1 )