ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ ( 9 , 1 )
ಸಂ ( 10 , 1 )
ಸಂಕರ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ಣಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ಣಮೆಂಬುದಕ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಷೋಭಿತದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಳೇಕ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆಯೋಳೇಕಬಹುತ್ವ ( 1 , 1 )
ಸಂಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಗಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಂಗಮಮುಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಗೀತಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಗ್ರಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಚಯಮನೆಂಬುದಿದುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಸಂತ ( 1 , 1 )
ಸಂತಂ ( 5 , 1 )
ಸಂತತಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತತಗುಣಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತತಮಿಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಸಂತತಮುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಸಂತತಮೊದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಂತತವಿಂತೆಸೆವಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಸಂತತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂತಮಱೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಸಂತಮಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸಂತಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂತಸಂಬಡಿಸುವರ್ ( 1 , 1 )
ಸಂತುಷ್ಟೈಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾದರ್ ( 1 , 1 )
ಸಂತೈಸಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಂತೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂದೆಯಮಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂದೇಹಮಿಲ್ಲದಱಿ ( 1 , 1 )
ಸಂದೋಸ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಾನಾಂಕಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಾನೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಪ್ರಬಂಧಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಸಿದೆಣೆಯಕ್ಕರಮೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಧ್ಯಾಪದಮನಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧ್ಯಾಶ್ಲೇಷಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಪದಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಬಂಧ ( 1 , 1 )
ಸಂಬಂಧನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಬಂಧಾಕ್ಷರದೊಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಬೋಧನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಭವ ( 1 , 1 )