ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಂ ( 1 , 1 )
ನಂತಾತ್ಮಕಮಕ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ನಂದದು ( 1 , 1 )
ನಂದನವನಾಂತರದಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂನೈಮಾನಮಾನನಮುಂ ( 1 , 1 )
ನಂಬವನದೊಪ್ಪುವಂ ( 1 , 1 )
ನಂಬುಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬುವುದು ( 1 , 1 )
ನಗ ( 1 , 1 )
ನಗದ ( 1 , 1 )
ನಗರದಾ ( 1 , 1 )
ನಗರಮಂ ( 1 , 1 )
ನಗಾಧಮನರಿಡುಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುಗುಮಪ್ಪುದಱಿನಲ್ಲಿಗಂತವದೋಷಂ ( 1 , 1 )
ನಗೆಯೆಂಬ ( 2 , 1 )
ನಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ನಡುವಗಲ ( 1 , 1 )
ನಡುವಣ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯಲ್ ( 1 , 1 )
ನಣ್ಪಿನ ( 1 , 1 )
ನತಸಕಳಾರಾತಿಜನವಿತಾನಂ ( 1 , 1 )
ನತಿಶಯಧವಳನ ( 1 , 1 )
ನತ್ಯುಗ್ರಗ್ರಾಹನಿವಹ ( 1 , 1 )
ನದೆಸನೆದೇನನಾ ( 1 , 1 )
ನನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ನನನಂ ( 1 , 1 )
ನನನೃತ ( 1 , 1 )
ನನಿಮಿಷಲೋಚನದೆ ( 1 , 1 )
ನನಿಯತಕರ್ದಮಮನಯಶಮಂ ( 1 , 1 )
ನನಿಶ್ವತ ( 1 , 1 )
ನನುನಯದಿಂದಿರಿಪ್ಪೆನಿನಿತುಂ ( 1 , 1 )
ನನುನಯಪರನರಸನಿನಿಸು ( 1 , 1 )
ನನುಮಾರ್ಗಕ್ರಮದೆ ( 1 , 1 )
ನನೇಕತರವಸ್ತುವಾಹನಾದಿಯನೊಸೆದಿಂ ( 1 , 1 )
ನನ್ನಿಯಿನೀ ( 1 , 1 )
ನಪಗತದೋಷನನುದಾರಚರಿತೋದಯನಂ ( 1 , 1 )
ನಪೇತದೋಷನನುದಾರಚರಿತೋದಯನಂ ( 1 , 1 )
ನಪ್ಪೊ ( 1 , 1 )
ನಮಗೀ ( 1 , 1 )
ನಮರ್ದಿರೆ ( 1 , 1 )
ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರಂ ( 1 , 1 )
ನಯ ( 2 , 1 )
ನಯನಂ ( 1 , 1 )
ನಯನಂಗಳಿ ( 1 , 1 )
ನಯನಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ನಯನಯುಗದೊಳೊ ( 1 , 1 )
ನಯನಯುಗಳದಿಂ ( 1 , 1 )
ನಯನಯುತ ( 1 , 1 )
ನಯನಾಳಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )