ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭತ್ಸರಸಾಂತರಂ ( 1 , 1 )
ಭಯಮಯನಾದೆಂ ( 1 , 1 )
ಭಯವಿರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಭಯಾನಕ ( 2 , 1 )
ಭಯಾನಕೋ ( 1 , 1 )
ಭರ ( 1 , 1 )
ಭರದೆ ( 1 , 1 )
ಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಭವದಭ್ಯಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಭವದೀಯ ( 1 , 1 )
ಭವನಿವಂ ( 1 , 1 )
ಭಾ ( 3 , 1 )
ಭಾಗ ( 1 , 1 )
ಭಾಗಿಯನೇನಾನುಮೊಂದುಪಾಯಾಂತರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಭಾರವಿ ( 1 , 1 )
ಭಾವದೆ ( 1 , 1 )
ಭಾವಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಕ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಕಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿತ ( 2 , 1 )
ಭಾವಿಸಲ್ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಸಿ ( 6 , 1 )
ಭಾವಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಸಿದೊರ್ನುಡಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಸುವೊಡದಱ ( 1 , 1 )
ಭಾವೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಭಾಷಾ ( 1 , 1 )
ಭಾಷಾವಿದರದಱ ( 1 , 1 )
ಭಾಷೆಗಳೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಭಾಸಂಗಳುೞಿರಿದ ( 1 , 1 )
ಭಾಸುರ ( 3 , 1 )
ಭಿನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಭಿನ್ನಪ್ರಸ್ತಾರಭಿತ್ತಿದೋಷಾನುಗತಂ ( 1 , 1 )
ಭೀ ( 1 , 1 )
ಭೀಭತ್ಸ ( 2 , 1 )
ಭೀರತರೋಕ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಭುಜಂಗನಲ್ಲನೀ ( 1 , 1 )
ಭುಜಂಗಭೋಗಾ ( 1 , 1 )
ಭುಜದ್ವಯಂ ( 1 , 1 )
ಭುಜನಾಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಭುವನಹಿತಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಭೂ ( 1 , 1 )
ಭೂತಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಭೂಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭೂಪನಾ ( 1 , 1 )
ಭೂಪಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಭೂಪೇಂದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಭೂಭೃದುತ್ತುಂಗತೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಭೂಭೃನ್ನಾಥಂ ( 1 , 1 )
ಭೂರಿ ( 1 , 1 )