ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರ ( 2 , 1 )
ರಕ್ತಕಠೋರಲೋಚನಂ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಂಭೋಜರುಚಿಯನಿೞ್ಕುಳಿಗೊಳ್ಗುಂ ( 1 , 1 )
ರಗತಂಗಳಿನಂತರಂಗದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಘುಕುಲಲಲಾಮ ( 1 , 1 )
ರಘುಕುಲಲಲಾಮನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಚನೆಯೊಳೇಂ ( 1 , 1 )
ರಚಿತೋರು ( 1 , 1 )
ರಜಮುಂ ( 1 , 1 )
ರಣದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಣಪರನಪ್ಪನಂ ( 1 , 1 )
ರಣಮಂ ( 1 , 1 )
ರತ್ನಾಕರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರದೆ ( 1 , 1 )
ರನ್ನಿಶ್ಚಿತಮಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ರಮಣರಣಿತ ( 1 , 1 )
ರಮಣೀಯೆಯಂ ( 1 , 1 )
ರಯೆ ( 1 , 1 )
ರರಚನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರವಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ರವಮುಖರಂ ( 1 , 1 )
ರವಿಶೇಷ ( 1 , 1 )
ರಸಂ ( 1 , 1 )
ರಸಮಾರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ರಸರಸಿಕತೆವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ರಸವದೂರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ರಸವದ್ ( 1 , 1 )
ರಸವಿಶೇಷದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಸಸಮೇತಮ ( 1 , 1 )
ರಸಾವಹಂ ( 1 , 1 )
ರಹಿತಂ ( 1 , 1 )
ರಾಕ್ರಾಂತಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ರಾಗಂ ( 1 , 1 )
ರಾಗಪರರಾಗಿಸುಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ರಾಗಮಂ ( 1 , 1 )
ರಾಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ರಾಗೋಪಚಿತಂ ( 1 , 1 )
ರಾಘನಂ ( 1 , 1 )
ರಾಜಂ ( 1 , 1 )
ರಾತಿಸಮಿತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ರಾಬ್ಧಿಡಿಂಡೀರ ( 1 , 1 )
ರಾಮಂ ( 1 , 1 )
ರಾಮದವಾಗಿಸೆ ( 1 , 1 )
ರಾವಣನಂ ( 1 , 1 )
ರಾವಲ್ಲಭನಿಂತಮೋಘವರ್ಷ ( 1 , 1 )
ರಾವಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ರಾವೋಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ರಾವ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಾಶಿಯನಿಂದುದ್ಯುತಿಯ ( 1 , 1 )
ರಾಹು ( 1 , 1 )