ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಂಕೆಯನಾ ( 1 , 1 )
ಲಂಭಪ್ರಲಂಭೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ರಮಮಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯದೊಳಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಮಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮನದಱಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮಿವಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮೀ ( 3 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮೀತೆಱನಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮುಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯುಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯವಿಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯವಿಭಾಗಂ ( 3 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಾಂತರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಾಗಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲಗಲಲಾಟಿಸುಗುಮದೆಪೇೞ್ದಿಂ ( 1 , 1 )
ಲಘುಗಳಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಲಘುದೋಷಮಂ ( 1 , 1 )
ಲಘುಪದಮನದನ ( 1 , 1 )
ಲಘೂ ( 2 , 1 )
ಲತೆಯೆಂದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಲತೆಯೆಂಬುದಿ ( 1 , 1 )
ಲದೊಳಲ್ಲದುದಾರತೇಜನರ್ಕನುಮಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಲನಮನನಾಕಲಶೋಷ್ಯಮ ( 1 , 1 )
ಲಪಗತಗುಣನಾಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಲಪರಾಗಂ ( 1 , 1 )
ಲಮಪಾಸ್ತಭ್ರೂಲತಾವಿಲಾಸ ( 1 , 1 )
ಲಮರೀಚಿಯುಮೆಂದೆನಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಲನಾ ( 1 , 1 )
ಲಲನಾಲಿಂಗನ ( 1 , 1 )
ಲಲನೆಯನಾಂತುಂ ( 1 , 1 )
ಲಲಿತ ( 1 , 1 )
ಲಲಿತಭ್ರೂವಿ ( 1 , 1 )
ಲಲಿತಾಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ಲಳನೆ ( 1 , 1 )
ಲಳಿತವಿಲಾಸಿನಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಲವಿಲೋಚನಮುದಿತರಾಗಮಣಿವಿಳಸಿತ ( 1 , 1 )
ಲವೋದಾತ್ತಾಪ ( 1 , 1 )