ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗ ( 1 , 1 )
ಗ[ಭೀರಂ] ( 1 , 1 )
ಗಂಧರ್ವಗತಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳುೞಿದುೞಿದು ( 1 , 1 )
ಗಗನವಿವರ ( 1 , 1 )
ಗಗನವಿವರಮೊಪ್ಪಿತ್ತೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾಂತರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗಗಾಧಮನರದಱ ( 1 , 1 )
ಗಡಂ ( 1 , 1 )
ಗಡಿನ ( 1 , 1 )
ಗಣ ( 1 , 1 )
ಗಣಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾನುಗತಂ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾವಿಶೇಷಮಾಗೀ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಮೊಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದದಿನಾನೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದದಿನಾರೈದುಕೊಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದದಿನಿಂತಕ್ಕುಮದಱ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದದೊಳೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದಮನೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಗಣಿದಮನೇನುಮಂ ( 1 , 1 )
ಗತ ( 1 , 1 )
ಗತಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಗತನಾದನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗತಪ್ರತ್ಯಾಗತೋಪಾತ್ತ ( 1 , 1 )
ಗತಮಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಗತರಾಗ ( 1 , 1 )
ಗತರ್ಕಿತೋಪಸ್ಥಿತ ( 1 , 1 )
ಗತಿ ( 1 , 1 )
ಗತಿತೀವ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಗತಿಯನೀ ( 1 , 1 )
ಗದ ( 1 , 1 )
ಗದಾರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ಗದ್ಯಕ್ಕಲಂಕ್ರಿಯಾನುಸಮೇತಂ ( 1 , 1 )
ಗದ್ಯಪದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಗದ್ಯಪದ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ( 1 , 1 )
ಗದ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಗಧಿಪವಚನಮಾಲಾಪಾವನೀಯಂ ( 1 , 1 )
ಗನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗಭೀರಚಿತ್ತರ್ ( 1 , 1 )
ಗಭೀರನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಗಭೂತೋಪಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಗಮಕಂ ( 1 , 1 )
ಗಮಕೋವಿದ ( 1 , 1 )
ಗರಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಗಳಮಾದಂ ( 1 , 1 )