ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗ ( 2 , 1 )
ಜಗದಗಾಧ ( 1 , 1 )
ಜಗದೇಕಪಾವನೀಯ ( 1 , 1 )
ಜಟಾಯುವನಾತಂ ( 1 , 1 )
ಜನಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕತನಯಳನಣುವಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕಸುತೆಯನೊಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜನಜನಮುಮೆಲ್ಲಮೋದಂ ( 1 , 1 )
ಜನತಾ ( 1 , 1 )
ಜನದಾ ( 1 , 1 )
ಜನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜನಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜನಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜನಪದ ( 1 , 1 )
ಜನಪದಂ ( 1 , 1 )
ಜನಮಱಿಯದನ್ನೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಜನಮುಂತಾಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಜನಮೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಜನವಾದಂ ( 1 , 1 )
ಜನವಿನುತನನಘನನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಜನಿತ ( 3 , 1 )
ಜನಿತನಿಜಭೀತಿ ( 1 , 1 )
ಜನಿತಮುದಂ ( 1 , 1 )
ಜನಿತಮುದನನಿಲತನಯನ ( 1 , 1 )
ಜನಿತವಿಭೇದಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ಜನಿತೋನ್ಮೀಲಾರವಿಂದವನಲಕ್ಷ್ಮೀಶಂ ( 1 , 1 )
ಜನಿಯಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಜನಿಯಿಸುಗುಮಧಿಕರಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಜನೇಶನಿಂತೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಫನ ( 1 , 1 )
ಜಯ ( 1 , 1 )
ಜಯಂಗೊಂಡಾಗಡೆ ( 1 , 1 )
ಜಯಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಜಯಾವತಾರಂ ( 1 , 1 )
ಜರದ್ವಧೂವಿಷಯ ( 1 , 1 )
ಜರಶುಕತತಿಯೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಜರ್ಝರ ( 1 , 1 )
ಜಲಕ್ರೀಡಾವಿನೋದಾದಿನೀತಂ ( 1 , 1 )
ಜಲದದ ( 1 , 1 )
ಜಲದಾಗಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಧರಪಥಮುಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಧಾರೆಗಳೇನುಮುೞಿಯದಂತು ( 1 , 1 )
ಜಲಧಿತಟದೊಳಣುವಂ ( 1 , 1 )
ಜಲನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಜಲನಿಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ಜಲರಾಶಿಪ್ರಭವೆಯನವಿ ( 1 , 1 )
ಜಲಿನಿಧಿಯಯ್ ( 1 , 1 )
ಜಳದ ( 2 , 1 )