ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ ( 1 , 1 )
ಬಂ ( 11 , 1 )
ಬಂದಂದಮನೀಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಂದನಾ ( 1 , 1 )
ಬಂದಪರವರ್ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಪ್ಪನಂತಿನ್ನುಂ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿರ್ ( 1 , 1 )
ಬಂದು ( 2 , 1 )
ಬಂದುದು ( 1 , 1 )
ಬಂದುವು ( 1 , 1 )
ಬಂದೆಂ ( 1 , 1 )
ಬಂದೊಡನುಗತಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಬಂಧನದೊಳಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಜನದಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಸಂತತಿಯನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆ ( 4 , 1 )
ಬಗೆ(ಯು)೦ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೆ ( 5 , 1 )
ಬಗೆಗೊಳ್ವೊಡಾರಕೊರ್ನದಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಬಗೆದಗ್ಗಳಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದರ್ಥಮನಱಿಪದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಳಿಪಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಾಕೊಳನಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿಂಗಿತಬೇಷ್ಟಾಕಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದು ( 13 , 1 )
ಬಗೆದುಕೊಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದುನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದುಭಯಲೋಕಹಿತದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆನಗೊಯ್ಯನೆಸಗೆಯಿದುವೊದಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಂ ( 4 , 1 )
ಬಗೆಯದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದಾಗಡುಮಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನದಱ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದವನಾನೋಡನಟ್ಟಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊಂದಿದರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊಳೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವಾಗಳೆಂದುಮೊಂದಱೊಳೊಂದುಂ ( 1 , 1 )