ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಾವಿರಹಿತಚಿತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಶಂಬೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಶತ ( 1 , 1 )
ಶತಮಖ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದತತ್ತ್ವಸಮಯಸ್ಥಿತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದತತ್ತ್ವಾಂ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದದಿಂದಮರ್ಥದೆ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದದೋಷಮುಮದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಮೊಂದದಿರ್ದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದರಚನಂ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದವೀಚಿ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾರ್ಥಭೇದದಿಂದೆರಡಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದೊ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾಳಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಶಬ್ಧಾರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ಶರಕೋಟಿಗಳಿಲ್ಲದಾಗಳಿಂತಿ ( 1 , 1 )
ಶರತತಿಯಲ್ತೆಂಬುದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಶರದಂಬರಮುಂ ( 1 , 1 )
ಶರದಂಬುದಮಲ್ತು ( 1 , 1 )
ಶರದಮಲಾಂಬರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಶರದಾಗಮದೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಶರದುದಿತ ( 1 , 1 )
ಶರೀರ ( 1 , 1 )
ಶರೀರದೊಳೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಶರೀರನುಂ ( 1 , 1 )
ಶರೀರಮುಮೆಂದಿಂ ( 1 , 1 )
ಶರೀರಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಶರೀರಶೋಭಾಕರಂಗಳಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶಶ ( 4 , 1 )
ಶಶಧರಕಿರಣಾಭಭವ ( 1 , 1 )
ಶಶಧರಬಿಂಬಾನನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಶಶಧರಾಯತಕೀರ್ತೀ ( 1 , 1 )
ಶಶಲಕ್ಷ್ಮದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶಶಾಂಕಂಬೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಶಶಿ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಕಿರಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಖಂಡ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಗೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಮಂಡಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯದೇವುದೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಶಷಸ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಪೂರ್ವಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಪ್ರಾಸದ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಾ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಾಧಾರಂ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಿಯಿನಾ ( 1 , 1 )