ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ ( 2 , 1 )
ಪಂ ( 2 , 1 )
ಪಂಡಿತ ( 1 , 1 )
ಪಂಡಿತನೀತನು ( 1 , 1 )
ಪಂಡಿತನೀತನೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಡಿತರ್ ( 1 , 1 )
ಪಂದೆಯನಂತರಮುಖದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಕನು ( 1 , 1 )
ಪಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ರಮಾನೇಕ ( 1 , 1 )
ಪಗರಣದೊಳುಱಿದ ( 1 , 1 )
ಪಗಲುಂ ( 1 , 1 )
ಪಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪಗೆವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಜಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಗುಂ ( 2 , 1 )
ಪಡೆಗುಮವಱಿಡೆಯೆಡೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಗುಮಿಂತೀ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಗುಮುಚಿತ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಗುಮೊಸಗೆಯನಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದತ್ತೆನಗೆಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದುವು ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯದುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯಱಿಯಲಾದೊಡರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆವನೆಂಬುದಿದು ( 1 , 1 )
ಪಣಿದೊಡಾನೆಯನೆಂಬು ( 1 , 1 )
ಪತಿ ( 1 , 1 )
ಪತ್ತಿ ( 2 , 1 )
ಪತ್ತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪತ್ತಿದರ್ ( 1 , 1 )
ಪತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪತ್ತುವಿಡದದೊಂದುಂಟು ( 1 , 1 )
ಪಥಿಕಾಂಗನಾಜನಮನಂಜಿಸುವಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪದ ( 2 , 1 )
ಪದಂ ( 3 , 1 )
ಪದಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಪದಂಗಳೊಳೊಗೆದಾ ( 1 , 1 )
ಪದಂಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪದಚರಣ ( 1 , 1 )
ಪದದಾ ( 1 , 1 )
ಪದದೊಳ್ ( 3 , 1 )
ಪದದ್ವಿತಯೋಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪದನಱಿದದನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪದನಱೆದು ( 1 , 1 )
ಪದನಱೆದೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ಪದಪದಾ ( 1 , 1 )
ಪದಪದ್ಧತಿಗೊಂ ( 1 , 1 )
ಪದಪದ್ಧತಿಯೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಪದಪಾದ ( 1 , 1 )