ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಂ ( 1 , 1 )
ಯಂತಂ ( 1 , 1 )
ಯಂತರದೊಳಮಾಗದೆಂದನತಿಶಯಧವಳಂ ( 1 , 1 )
ಯಕ್ಷೇಶಾನ ( 1 , 1 )
ಯಣ ( 1 , 1 )
ಯಣನಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಭಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿಭಂಗಮರ್ಥಶೂನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಂ ( 2 , 1 )
ಯತಿಯನಿಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯೆಂಬುದುಸಿರ್ವ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಯಥೇಷ್ಟಮುೞಿದೆಡೆಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಯದವಂ ( 1 , 1 )
ಯದುವದೆಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯನುಚಿತ ( 1 , 1 )
ಯನುೞಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಯಮ ( 1 , 1 )
ಯಮಕಂ ( 1 , 1 )
ಯಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ಯವದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಯಶಂಸ್ತ್ರೀಬಾಲವೃದ್ಧಾಹಿತಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧನಲೋಭಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋವಿತಾನಮಾಶಾಧೀನಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋವೃತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಯಾಂತರಮಾ ( 1 , 1 )
ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯ ( 2 , 1 )
ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ( 4 , 1 )
ಯುಕ್ತಂ ( 3 , 1 )
ಯುಕ್ತಕಾರಿ ( 2 , 1 )
ಯುಕ್ತಪುನರುಕ್ತಿಕಮಂ ( 1 , 1 )
ಯುಕ್ತರೂಪಕಂ ( 1 , 1 )
ಯುಕ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಂ ( 2 , 1 )
ಯುಕ್ತಾರ್ಥಂ ( 2 , 1 )
ಯುಗ ( 1 , 1 )
ಯುಗದ್ವಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಯುಗಮಂ ( 1 , 1 )
ಯುಗಮೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಯೆಣಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗುಣಾನುಗತಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಕ್ಕುಮಂತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಕ್ಕುಮನುಕ್ರಮಾನುಗತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಡವಡಿಕೆಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಮರ್ದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯ್ತರಸರ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಲಸದೆ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಲ್ತೂರುಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )