ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂ ( 1 , 1 )
ವಂದಮಂ ( 1 , 1 )
ವಂಶನನಂತೊಂ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರೋಕ್ತಿಕೃತಮನಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ವಚನ ( 1 , 1 )
ವಚನಂ ( 3 , 1 )
ವಚನಂಗಳಿವುತ್ತರಮಾರ್ಗವರ್ತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಚನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಚನದೋಷಮುಮಾ ( 1 , 1 )
ವಚನದೋಷವಿಶೇಷಮನೈಪುಣೋಕ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವಚನಪ್ರಾಯಂ ( 1 , 1 )
ವಚನಮೇಕಬಹುಕ್ರಮದಿಂದೆರೞ್ತೆರ ( 1 , 1 )
ವಚನರಚನೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವಚನವಿರಚನೆ ( 3 , 1 )
ವಚನಾಂತರಮಿಂತಿದು ( 1 , 1 )
ವದನಂ ( 2 , 1 )
ವದನಮಲ್ತು ( 1 , 1 )
ವದನಮಾ ( 1 , 1 )
ವದನಮಿದಲ್ತಂಬುರುಹಂ ( 1 , 1 )
ವದನಮಿದಲ್ತೆಂ ( 1 , 1 )
ವದನಮಿದು ( 1 , 1 )
ವದನಮುಮಿನಿತುಂ ( 1 , 1 )
ವದನಾಂಬುಜಮಾಯತೋನ್ನತ ( 1 , 1 )
ವದನಾಂಬುಜರಂಗದೊಳೀ ( 1 , 1 )
ವದನಾಕಾರಮ ( 1 , 1 )
ವದನಾದ್ಯವಯವಂಗಳಿವು ( 1 , 1 )
ವದನೋದರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವನ ( 1 , 1 )
ವನಂ ( 1 , 1 )
ವನಕರಿ ( 1 , 1 )
ವನರುಹದಂತೆ ( 1 , 1 )
ವನರುಹದಳನಯನೆ ( 1 , 1 )
ವನಾಂತರಾಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವನೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವನೇಚರಮದಾ ( 1 , 1 )
ವರ ( 7 , 1 )
ವರಗೀತಗುಣೋದಯೈ ( 1 , 1 )
ವರಜಾತಿ ( 1 , 1 )
ವರದಾನ ( 1 , 1 )
ವರನಾತ್ತ ( 1 , 1 )
ವರರಾಷ್ಟ್ರಾದಿ ( 1 , 1 )
ವರರೂಪಕಾದ್ಯಳಂಕಾ ( 1 , 1 )
ವರವಾರನಾರಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವರುಣ ( 1 , 1 )
ವರೆ ( 1 , 1 )
ವರ್ ( 1 , 1 )
ವರ್ಗ ( 1 , 1 )
ವರ್ಗದಕ್ಕರಂಗಳ್ ( 1 , 1 )