ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಂದನರಸದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರೋದಯಾಸ್ತಾಂ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರನಾಮಂ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವಾಕದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಬ ( 1 , 1 )
ಚತುಃಷಷ್ಟಿವಿಧಂ ( 1 , 1 )
ಚತುರಕವಿಜನಾನುಯಾತ ( 1 , 1 )
ಚತುರತೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಚತುರರುಚಿರ ( 1 , 1 )
ಚತುರವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಚತುಷ್ಟದೀಪದವಿಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಚತುಷ್ಟಯಂ ( 1 , 1 )
ಚತುಷ್ಟಯವಿಕಲ್ಪಮೀ ( 1 , 1 )
ಚತ್ತಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಚತ್ತಾಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ಚದುರರ್ ( 1 , 1 )
ಚನಮೆಸೆವುತ್ಪಳದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಚನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಚಪಲಾಧ್ವಜನೋಕ್ತಿಯಿಂದಮಿಂ ( 1 , 1 )
ಚಮನೞಲಂ ( 1 , 1 )
ಚರಣ ( 1 , 1 )
ಚರಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಚರಿತನೆನಾದೆಂ ( 1 , 1 )
ಚಲ ( 1 , 1 )
ಚಲಂಗಳಾದಂ ( 1 , 1 )
ಚಲದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಲದೆನ್ನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಚಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ಚಲವೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಚಲಿತ ( 1 , 1 )
ಚಳಿತಂಬೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಚವುಪದಿ ( 1 , 1 )
ಚಾಪಳ ( 1 , 1 )
ಚಾಪಳಮತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಚಾರ ( 1 , 1 )
ಚಾರಮನಧಿಕೋಕ್ತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಚಾರಮನಿ ( 1 , 1 )
ಚಾರು ( 1 , 1 )
ಚಾರುಗುಣೋದಯಂ ( 1 , 1 )
ಚಿ ( 1 , 1 )
ಚಿಂತಾವಿಷಾದಿತಾಂತ ( 1 , 1 )
ಚಿಂತಿತ ( 1 , 1 )
ಚಿಂತಿತಕಾರ್ಯತತ್ವರಂ ( 1 , 1 )
ಚಿಂತಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಚಿಂತಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಚಿಂತೈಕಸುಖಾಕ್ರಾಂತರ್ ( 1 , 1 )
ಚಿತಗತಿಭಾವಿತಮಾ[ರ್ಗಾ]ಳಂಕ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ಚಿತಾವಯವಂ ( 1 , 1 )