ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮ ( 6 , 1 )
ಮಂ ( 4 , 1 )
ಮಂಗಳಕಾರಣಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರಿಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದಮಾಲೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದರಜೋ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಮಖ ( 1 , 1 )
ಮಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಮಗುಳ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಮಗುೞ್ದಾಮಾತಂ ( 1 , 1 )
ಮಟ್ಟಮಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಮಣಿಗಣಮುತ್ತಂಸದಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಣಿನಿಕರಂ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಭೂಷಣಮಂ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಹಾರಂಬೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಮತದಿಂ ( 3 , 1 )
ಮತದಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಮತದಿಂದದ ( 1 , 1 )
ಮತನಯಮನುಕೂಲಮಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮತಿಶಯನಯನಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತ ( 2 , 1 )
ಮತ್ತಂ ( 4 , 1 )
ಮತ್ತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಗಜಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತದನೆ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತದಱ ( 3 , 1 )
ಮತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿಂತಕ್ಕುಮದಱ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿಂತು ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿವಱಿ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೀ ( 3 , 1 )
ಮತ್ತುೞೆ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೆ ( 2 , 1 )
ಮತ್ತೆಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೆನ್ನಱೆವುದು ( 1 , 1 )
ಮದ ( 1 , 1 )
ಮದಂತ ( 1 , 1 )
ಮದಕರಿಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ಮದಕರಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಮದಕ್ಕೇಂ ( 1 , 1 )
ಮದದ ( 1 , 1 )
ಮದನಶರಾನೀಕಮೊಯ್ಕನೊಲವಂ ( 1 , 1 )
ಮದನೋಪಮಾನನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮದಮಾನಮಾಯಭಯಲೋಭವಿಷಾದಹರ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಮದಮುದಿತಾಳಿ ( 1 , 1 )