ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ ( 3 , 1 )
ಕಂ ( 2 , 1 )
ಕಂಜನೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಂ ( 2 , 1 )
ಕಂಡನಣುವನಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಾಂ ( 1 , 1 )
ಕಂತು ( 1 , 1 )
ಕಂದಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಂದದೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಕಂದಮುಮಮಳಿನ ( 1 , 1 )
ಕಂದರ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಕಂದುಕ ( 1 , 1 )
ಕಕುದಂ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಂಬೇೞ್ವಂ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜದ ( 1 , 1 )
ಕಟಕತ್ವಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಠಿನಭೋಗಾಧಾರಂ ( 1 , 1 )
ಕಠೋರ ( 1 , 1 )
ಕಡುಗಾಯ್ಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗಣ್ಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗಣ್ಣಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಣಚರ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಮೇಳಿದನಾರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಲಮ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಲ್ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿವು ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಥಾವಿ ( 1 , 1 )
ಕದಂಬಂ ( 1 , 1 )
ಕನ ( 1 , 1 )
ಕನಕರಚನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕನಾ… ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಂಗಳೊಳೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಕನ್ನಡಗಬ್ಬಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡದ ( 2 , 1 )
ಕನ್ನಡದೊ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡದೊಳೊಲ್ದು ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡದೊಳ್ ( 7 , 1 )
ಕನ್ನಡಮನಱೆದು ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಿ ( 1 , 1 )
ಕಪಿಪೃತನಾ ( 2 , 1 )
ಕಪಿಲ ( 1 , 1 )
ಕಪೋಳಫಳಕಂ ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪವನಿತ್ತವನೀಶನತ್ತಣಿಂ ( 1 , 1 )