ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತುಂ ( 3 , 1 )
ಅಜೇಯಂ ( 1 , 1 )
ಅತಿಧವಳಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಅತಿವಿಶದ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಧವಳಧರಾದಿಪ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಧವಳೋ[ರ್ವಿ]ಪನೀತಿಮಾರ್ಗೋ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಧವಳೋರ್ವಿಪೋದಿತಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಮಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಮಿತಿಹಾಸೋಪಾಶ್ರಯಂ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯಿತ ( 1 , 1 )
ಅತಿಶಯೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಅದಱಿಂದಲಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅದಱೆ೦ ( 1 , 1 )
ಅದ್ಭುತ ( 1 , 1 )
ಅದ್ಭುತೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಅದೞೊಳಗಂ ( 1 , 1 )
ಅಧಿಕೃತ ( 1 , 1 )
ಅನನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಅನಲನಸಾಧ್ಯಾಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಅನಿಯತ ( 1 , 1 )
ಅನಿಯಮೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಅನುಗತ ( 1 , 1 )
ಅನುಗತಂ ( 1 , 1 )
ಅನುಪಮಗುಣಧೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಅನುಪಮನಂ ( 1 , 1 )
ಅನುಶಯಾಕ್ಷೇಪ ( 1 , 1 )
ಅನ್ನೆಗಮದಱೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅನ್ಯೋನ್ಯೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಪರಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಅಪರಿಮೇಯಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಪ್ಪಯ್ ( 1 , 1 )
ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ಯುಗ್ರರ್ ( 1 , 1 )
ಅಭೂತೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಮದಾಲಸ ( 1 , 1 )
ಅಮರಾಧಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಅಮಳಿನ ( 1 , 1 )
ಅಮೃತಭವಂ ( 1 , 1 )
ಅಮೃತಮಯಕಿರಣನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಅರಮರಸಂ ( 1 , 1 )
ಅರಮುದ್ಯಾನವನಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಅರವಿಂದೋತ್ಪಲಪುಷ್ಪೋ ( 1 , 1 )
ಅರಸರೊಳೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಅರಸರ್ ( 1 , 1 )
ಅರಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಅರಸುಕುಮಾರನನಾಯತ ( 1 , 1 )
ಅರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಿಗೋತ್ರಭೇದಿ ( 1 , 1 )