ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ ( 5 , 1 )
ತಂತಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಂತಮ್ಮೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತಂದ ( 1 , 1 )
ತಂದಿ ( 1 , 1 )
ತಂದಿಟ್ಟಂದಲ್ಲದುೞಿಗುಮೇ ( 1 , 1 )
ತಂದೊರ್ಬುಳಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಂತವಱವಱೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದನಱೆಯೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತಗಳ್ಚುವುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ತಗು ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ಚುಗುಂ ( 5 , 1 )
ತಗುಳ್ಚುಗೆ ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ಚುವುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ದಿರೆ ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ದು ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ದುವಾದೆಸೆಯ ( 1 , 1 )
ತಗುಳ್ವುವು ( 1 , 1 )
ತಚ್ಚಿರಂತನಾಚಾರ್ಯರ್ಕಳ್ ( 1 , 1 )
ತಟಂಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ತಡವಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಡೆತಡೆದು ( 1 , 1 )
ತಡೆದಾನವನೆಂದಪಂ ( 1 , 1 )
ತಡೆಯದೆ ( 6 , 1 )
ತತಿನಿಪುಣರೞೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತತಿಯಮ ( 1 , 1 )
ತತಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ತತಿಶಯದೆ ( 1 , 1 )
ತತಿಶಯಮೀ ( 1 , 1 )
ತತ್ಕಾಲಂ ( 1 , 1 )
ತತ್ತ್ವಂ ( 1 , 1 )
ತತ್ತ್ವಾಖ್ಯಾನಂ ( 1 , 1 )
ತತ್ತ್ವಾಖ್ಯಾನೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ತತ್ಸೇ ( 1 , 1 )
ತದನುಮತಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ತದನುಸದೃಶದಿನೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ತದನ್ವಯಮದಱೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತದಾದ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ತದೀಯ ( 2 , 1 )
ತದುದಾಹರಣಂ ( 3 , 1 )
ತದುಪಲಕ್ಷ್ಯವಿಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ತದೇಕವಚನಂಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ದಿನಾಧಿನಾಥನುಮಸ್ತಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ಭವದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತದ್ವಿರುದ್ಧವಚನಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ವಿಶೇಷಾಂತರಮಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ವ್ಯತಿ ( 1 , 1 )
ತದ್ವ್ಯಾಜಂ ( 1 , 1 )