ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಂ ( 2 , 1 )
ದಂತಱೆಸಲೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣ ( 3 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗವಿಚಕ್ಷಣೋದಿತಂ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗವಿಭೇ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗವಿಶೇಷಭಾಷಿತಂ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಯನಂ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೋರು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿನಾಪಥಂ ( 1 , 1 )
ದತಿನಿಪುಣರಱಿದುಕೊಳ್ಗನು ( 1 , 1 )
ದತಿಶಯಧವಳೋಪದೇಶಮಾರ್ಗಕ್ರಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ದತಿಶಯಾಕ್ಷೇಪಗಣನಾವ್ಯತಿ ( 1 , 1 )
ದದ ( 2 , 1 )
ದದೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ದನಂ ( 1 , 1 )
ದನಮಾದ್ಯದ್ಯೌವನೋದ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ದನವನದಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದನಿತಂ ( 1 , 1 )
ದನುರೂಪಮಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಯಾಲೂ ( 1 , 1 )
ದಯೆಸಾಲ್ಗುಮಾ ( 1 , 1 )
ದರ ( 1 , 1 )
ದರದಱಗೆ ( 1 , 1 )
ದರದಿಂ ( 2 , 1 )
ದರದಿನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ದರದಿನುಪಮಾದಿಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ದರದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ದರಮನಾಗಿಸುವನಪ್ಪನಶೇಷಜನಂಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ದರಮೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದರಹಸಮುಂ ( 1 , 1 )
ದರಹಸಿತಮುಮಱಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದರ್ಶಿತ ( 1 , 1 )
ದಱಿ೦ದಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ದಱಿ೦ದಮಱಿಯದರೊಳಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ದಲಸದೆ ( 1 , 1 )
ದಲಸಿ ( 1 , 1 )
ದಲಾಕ್ಷೇಪಮೆಂಬಳಂಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ದಲ್ ( 2 , 1 )
ದಶಭೇದಮಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಶವದನಂ ( 2 , 1 )
ದಶವವಸನಾಂ ( 1 , 1 )
ದಶಾನನನ ( 1 , 1 )
ದಸಮಸ್ತಂ ( 1 , 1 )
ದಹನಮಯಂಗಳಂಬುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ದಾಂ ( 1 , 1 )
ದಾಂತದೊಳೊಂದಾವುದಾನುಮಿಟ್ಟಕ್ಕರಮಂ ( 1 , 1 )
ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಕಂ ( 1 , 1 )
ದಾನಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ದಾನಪರನಂ ( 1 , 1 )