ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಂಸಕದಂಬಕಮದು ( 1 , 1 )
ಹಂಸೀ ( 1 , 1 )
ಹಡುಮಸುಮೞಿಸೆಟ್ಟಿಸು ( 1 , 1 )
ಹತವಿಕ್ರಮನೊಸೆದು ( 1 , 1 )
ಹರಣಮಾತ್ರಮಿನ್ನಪ್ಪುವನುಂ ( 1 , 1 )
ಹರಿಣಧರ ( 1 , 1 )
ಹರಿಣಧರಮ ( 1 , 1 )
ಹರಿಣಧರವಿಜಯಶೋಭಾ ( 1 , 1 )
ಹರಿಣಾಂಕಾಲಂಕೃತಮಂ ( 1 , 1 )
ಹರಿತಶಾಬಲಾಂಕ ( 1 , 1 )
ಹರೆ ( 1 , 1 )
ಹರ್ಷಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಹಸ್ತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಹಾಕ್ಷೀ ( 1 , 1 )
ಹಾರಾಪ್ರಭಯಾ ( 1 , 1 )
ಹಾಸ್ಯ ( 2 , 1 )
ಹಾಸ್ಯದೊಳಿರ್ದೆಂ ( 1 , 1 )
ಹಾಸ್ಯರಸಮಾ ( 1 , 1 )
ಹಿತ ( 1 , 1 )
ಹಿತಮಚ್ಛಂದಂ ( 1 , 1 )
ಹಿಮ ( 2 , 1 )
ಹಿರಣ್ಯರೇತೋತಿತೀವ್ರನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಹೀನಾಧಿಕಗುಣದೋಷ ( 1 , 1 )
ಹೀನಾಧಿಕಪ್ರಶಂಸಾದೋಷಂ ( 1 , 1 )
ಹೀನಾಧಿಕಪ್ರಶಂಸಾನುಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಹುತವಹ ( 1 , 1 )
ಹೃತ್ಕ್ಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಹೃದಯಂ ( 1 , 1 )
ಹೃದಯದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಹೃದಯಮನದವೞಲಿಂದುಱಿ ( 1 , 1 )
ಹೃದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಹೇತು ( 1 , 1 )
ಹೇತುರೂಪಕ ( 1 , 1 )
ಹೇತುರೂಪಕಂ ( 1 , 1 )
ಹೇತುವಂ ( 1 , 1 )
ಹೇತೂಕ್ತಿಯೆಂಬುದದು ( 1 , 1 )
ಹೇತೂಪಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಹೇತೊಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪ ( 1 , 1 )
ಹೇತ್ವಾಕ್ಷೇಪಂ ( 1 , 1 )
ಹೇಮಾಂ ( 1 , 1 )
ಹೇಳಿಕೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಹ್ನುತಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ವಯಮಕ್ಕುಮಾಗಮೋಕ್ತ್ಯಾ ( 1 , 1 )