ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ ( 1 , 1 )
ಧಂ ( 1 , 1 )
ಧನಮಂ ( 1 , 1 )
ಧರ ( 1 , 1 )
ಧರಕಾಂತಿವಿರೋಧಿರೋಚಿ ( 1 , 1 )
ಧರಣಿ ( 2 , 1 )
ಧರಣೀ ( 1 , 1 )
ಧರನಂತೊಪ್ಪಿರೆ ( 2 , 1 )
ಧರಾ ( 1 , 1 )
ಧರಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಧರಾಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಧರಾಧಿಪಾ ( 1 , 1 )
ಧರಾವಧು ( 1 , 1 )
ಧರೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮಂಗಳಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮಮನ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮಾಪೋಹಂ ( 2 , 1 )
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂಗಳವಾ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ಧರ್ಮೋಪಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಧವಳ ( 2 , 1 )
ಧವಳಾಪಾಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಧವಳಾಭರಣೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಧವಳೋಕ್ತಕ್ರಮದೆ ( 1 , 1 )
ಧವಳೋಕ್ತಿಕ್ರಮದಿನಱೆ ( 1 , 1 )
ಧಾನಂ ( 1 , 1 )
ಧಾರಂ ( 1 , 1 )
ಧಾರಮಿಂತವಧಾರಣದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಧಾರಿಣೀತಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಧಾಳಂಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ಧಾವಳಯವಿಲೀನವಿಶದ ( 1 , 1 )
ಧೀನವಚೋರಚಿತಮಪ್ಪೊಡಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಧೀರಸತ್ವರಱೆದುಂ ( 1 , 1 )
ಧುರ ( 4 , 1 )
ಧುರಗುಣ ( 1 , 1 )
ಧುರಮದೞಿ೦ದಿದಱೊಳೆಂಬುದುಪಮಾಕ್ಷೇಪಂ ( 1 , 1 )
ಧುರಮಾಗದು ( 2 , 1 )
ಧುರಮೆಂಬುದಿದವಯವಿ ( 1 , 1 )
ಧುರಲೋಚನಕುಸುಮೆ ( 1 , 1 )
ಧುರಾತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಧೂರದೆ ( 1 , 1 )
ಧೂಳಿಯಾನಜಲಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಧೃತಕಳಾಕಳಾಪಂ ( 1 , 1 )
ಧೈರ್ಯದಿನಂ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿತಭೇದರೂಪದಿಂ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾರಾಗದೊಳಱಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಮಸುಚಿತ್ರಭ್ರಮಿತಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ರುವಮೆಂಬುದಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ವಜನಂ ( 1 , 1 )