ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 3 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅವನಾಮಕತ್ವಕ್ಷುಚಯಂ ಕ್ರವನೊಚರಾಮಯದಷ್ಟಪಾಯದೆಗಳೊಳ್ ಸೆವಿಸೆವಮಲಹೈವಸುಮುಕ್ತಿಮಹಾ ದೆವ ನಿನ್ನನ್ನು ನಪ್ಪೊ ನಸಹಾಯಗುಣಂ (ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಯಂ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕುಱಿತಂತೆ ಪೇೞ್ದ ಪದದೊಳ್ ಮೆಱಿಯದೊಡೆಲ್ಲಂ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಮಶೇಷಂ ಪೆಱತೊಂದಲ್ಲಿಲ್ಲದುಮುಮ ನಱಿವವರಿಟ್ಟಱಿಯೆ ಪೇೞ್ದೊಡದು ನೇಯಾರ್ಥಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜಲರಾಶಿಪ್ರಭವೆಯನವಿ ಕಲ ಕೃಷ್ಣಗುಣಾನುರಕ್ತೆಯಮ ಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಲನೆಯನಾಂತುಂ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಲದೊಳ್ ಪೇೞಿ೦ತುದಾರ ಚರಿತನೆ ಅಪ್ಪಯ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ