ಒಟ್ಟು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 4 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಮಶ್ರೀನಿಳಯಂ ಶಶ ಧರಕಾಂತಿವಿರೋಧಿರೋಚಿ ವದನಂ ಸರಸಿರುಹದವೋಲೆಂಬುದು ನಿರುತಂ ಶ್ಲೇಷೋಪಮಾವಿಕಲ್ಪವಿಶೇಷಂ ಶ್ಲೇಷೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ ಬಾ ಸುರತರ ರಘುಕುಲಲಲಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನೊಳ್ ಪರಿಕೋಪವಿಧೃತ ವಿಸ್ಫುರ ದುರುರಕ್ತ ಕಠೋರ ನಯನಯುತ ದಶವದನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ ಭಾ ಸುರತರ ರಘುಕುಲಲಲಾಮನೊಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಳ್ ಪರಿಕೋಪವಶಭ್ರಮಣೋ ದ್ಧುರ ರಕ್ತಕಠೋರಲೋಚನಂ ದಶವದನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವದನಂ ಮದೀಯಲೋಚನ ಮುದಾವಹಂ ಕಮಳಮಳಿಕುಳೋತ್ಸವಜನಕಂ ವಿದಿತ ವಿಭೇದಕ್ರಮಮಿಂ ತಿದಲ್ಲದಿಲ್ಲೆಂಬುದತಿಶಯೋಪಮೆ ಸತತಂ ಅತಿಶಯೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ