ಒಟ್ಟು 9 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 8 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕುಲಗಿರಿಯಯ್ ಗೌರವದಿಂ ನೆಲನಯ್ ಸೈರಣೆಯಿನಿಂದುವಯ್ ಶಾಂತಿಯಿನಾ ಜಲಿನಿಧಿಯಯ್ ಗುಣ್ಪಿಂದೆಂ ದಲಸದೆ ಪೇೞ್ಗಿಂತು ಹೇತುರೂಪಕ ವಿಧಿಯಂ ಹೇತುರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೇಶಂ ವರರಾಷ್ಟ್ರಾದಿ ನಿ ವೇಶಾಂತಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಚನಂ ಮಿಗೆ ಸಂ ಕ್ಲೇಶಕರಂ ಕೃತಿಕರ್ತೃಗೆ ಕೌಶಲಮಂ ಪಡೆಯದುಕ್ತ ದೇಶವಿರುದ್ಧಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಬೆರಸಿರೆ ಮುಂ ಸಂಯೋಗಾ ಕ್ಷರಂಗಳೇಕಸ್ವರಂಗಳಿಂ ಸುಪ್ರಾಸಂ ನೆರೆದು ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ರಮ ಮಿರೆ ಸತತಮ ಶಾಂತಪೂರ್ವಮಕ್ಕುಂ ಪ್ರಾಸಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ರಣದೊಳ್ ಪರಿಚಿತಮಾ ದ್ವಿಗುಣಮದೋರಂತೆ ಮಟ್ಟಮಿರ್ದುದು ಮತ್ತಂ ವಿಗತವಿಕಾರಾಕಾರಂ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ನಿನ್ನ ರೂಪು ಶಾಂತಾಧಾರಂ ಶಾಂತ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿನುತ ಪ್ರಾಸಂ ಶಾಂತೋ ಪನತಂ ವರ್ಗೋದಿತಂ ಸಮೀಪಗತಂ ಮ ತ್ತನುಗತಮಂತಗತಂ ಸಂ ಜನಿತ ವಿಭೇದೋಕ್ತಿಯಿಂದಮಿಂತಾಱು ತೆಱ೦
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವೀರರಸಮ ಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿಯಿನುದಾರತಮಂ ಕರುಣಾರಸಂ ಮೃದೂ ಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದಮದ್ಭುತರಸಂ ನಿಬಿಡೋಕ್ತಿಗಳಿಂದಮಲ್ತೆ ಶೃಂ ಗಾರರಸಂ ಸಮಂತು ಸುಕುಮಾರತರೋಕ್ತಿಗಳಿಂ ಪ್ರಸನ್ನಗಂ ಭೀರತರೋಕ್ತಿಯಿಂ ಪ್ರಕಟಮಕ್ಕೆ ರಸಂ ಸತತಂ ಪ್ರಶಾಂತ [ದಾ]೦
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವೀರಾದ್ಭುತ ಕರುಣಾ ಶೃಂ ಗಾರ ಭಯಾನಕ ಸರೌದ್ರ ಭೀಭತ್ಸ ಮಹಾ ಸಾರತರ ಹಾಸ್ಯ ಶಾಂತಾ ಧಾರಂ ನವವಿಧವಿಕಲ್ಪಮಾ ರಸಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಶಾಂತಪ್ರಾಸದ ಭೇದಮ ದಿಂತಕ್ಕುಂ ವರ್ಗದಕ್ಕರಂಗಳ್ ನಾಲ್ಕುಂ ಸಂತಮಿರೆ ಪೇೞ್ದ ತಾಣದೊ ಳಂತಕ್ಕುಂ ಪ್ರಾಕ್ತನೋಕ್ತ ವರ್ಗ ಪ್ರಾಸಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ