ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದೆಸೆಗಳ್ ವಿಶಾಲಮಾದುವು ಕೆಸಱೆ೦ ಪಿಂಗಿತ್ತು ಧರಣಿ ತಿಳಿದುವು ಕೊಳಗಳ್ ಶ್ವಸನಪಥಮಮಳಮಾಯ್ತಿಂ ದೊಸೆಗೆಗಳಂ ಬೀಱುವಂತೆ ಶರದಾಗಮದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಶರದಾಗಮದೊಳ್ ಕಳಹಂ ಸರವಮ ಪೆರ್ಚಿತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಸೊಗಯಿಸಿ ಪೀನಂ ವಿರಳತರಮಾಯ್ತು ಬರ್ಹಿಣ ವಿರಾವಮುರುಮುದವಿರಾಮ ವಿರಸ ವಿರಾಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ