ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಿತಾಪಮನೆನಗೆ ನಿಶಾ ಕರನಾಗಿಸುಗುಂ ವಸಂತಸಮಯಾನುಗತಂ ಸುರಭಿಸಮಯೋದಿತಮ ಹಿಮ ಕರನರಿಲಂ ಪಡೆವನೆಂಬುದಿದು ವಿಪರೀತಂ ವಿಪರೀತಂ : ವಿಪರ್ಯಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿಪರೀತಂ ತರುತತಿಯ ವೊ ಲಪರಾಗಂ ಶುದ್ಧಭೂಮಿವೋಲ್ ಪದ್ಮಿನಿವೋ ಲುಪಗತವಿಭ್ರಮ ರಹಿತಂ ಕುಪಿತಾಕೃತಿಯೆಂಬುದುಪಮೆ ಸಂಧಾನಾಂಕಂ ಸಂಧಾನೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ