ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಳಿತಧಾರೆಗಳಿಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗಳೆ ( 2 , 1 )
ಗಾಂತರ್ಗತಭೇದಮಕ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ಗಾರ ( 1 , 1 )
ಗಾರರಸಂ ( 1 , 1 )
ಗಾವಿಲನಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಗಾವಿಳ ( 1 , 1 )
ಗಿದುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಗಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಗಿರವುಬ್ಬಸಮದಱಿನೞಿವುದದನೇಗೆಯ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗಿರೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಗಿಳಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಗೀ ( 1 , 1 )
ಗೀಡಿತ ( 1 , 1 )
ಗೀತಿಕೆ ( 2 , 1 )
ಗು ( 1 , 1 )
ಗುಡಿದಂ ( 1 , 1 )
ಗುಡಿವಿಡುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣ ( 2 , 1 )
ಗುಣಂ ( 5 , 1 )
ಗುಣಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣಕ್ಕುಪಲಕ್ಷಣಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಗುಣಗಣನನರಿಬಲ ( 1 , 1 )
ಗುಣಗಣಮನಱಿದು ( 1 , 1 )
ಗುಣಗ್ರಾಮಣಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣಜಾತ್ಯಾದಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣದವೋಲು ( 1 , 1 )
ಗುಣದೊಳಮಱಿ ( 1 , 1 )
ಗುಣದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣದೋಷಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣದೋಷಮಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣದೋಷಾದಿಗಳಿಂದನು ( 1 , 1 )
ಗುಣಧಾಮನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುಣನದಱಿ೦ ( 1 , 1 )
ಗುಣಬಂಧುಸಂತತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮಂ ( 8 , 1 )
ಗುಣಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮನತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮನೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮಾಗಿರೆ ( 2 , 1 )
ಗುಣಮಿದು ( 1 , 1 )
ಗುಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮೇ ( 2 , 1 )
ಗುಣಯುಕ್ತಕಮಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಯುತನಪ್ಪನಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಯುತಮಾಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಗುಣರೂಪದೆ ( 1 , 1 )