ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೇೞ್ವಿ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವಿನ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವಿನಱಿವಮಾಳ್ಕೆಯೊಳೆನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವಿನುದಾಹರಣಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದದರ್ಥಾಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದನೞಿಗು ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದಿಂತೀಸ್ಥಿತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವುದು ( 6 , 1 )
ಪೇೞ್ವೆಂ ( 3 , 1 )
ಪೇೞ್ವೆನಿಂತಿವಱ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವೆನಿನಿಸಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವೊಡ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವೊಡಂಕಚಾರಣೆಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವೊಡದುಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವೊಡೆಲ್ಲಮ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕುದಾಗ ( 1 , 1 )
ಪೊಗೞಿಸಲೇಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಗೞ್ಗಿ ( 2 , 1 )
ಪೊಗೞ್ಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಗೞ್ವರ್ ( 1 , 1 )
ಪೊಡಗೂಡುವುದಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಡವಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಪೊನಲಿಂದೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಪೊರೆದಿರದೞಿದಬೞಿಕತಾ ( 1 , 1 )
ಪೊರೆದಿರಲೊಂದೊಂದಱೊಳಾ ( 1 , 1 )
ಪೊರ್ದುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಲಗೆಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲದಿದೆಂದಱಿದು ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲಮೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಳಲನಾ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆದ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆದುತ್ತೆತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆವ ( 2 , 1 )
ಪೊಳೆವುದೊಳ್ಪಿನೆಂದೀ ( 1 , 1 )
ಪೊಸ ( 1 , 1 )
ಪೊಸತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೊಸನೆಲ್ಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪೊೞ್ತು ( 1 , 1 )
ಪೋಕುಮೇ ( 1 , 1 )
ಪೋಗಲ್ ( 1 , 1 )
ಪೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಪೋಗೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪೋದನೊ ( 1 , 1 )
ಪೋದೆಂ ( 1 , 1 )
ಪೋದೆಡೆಯೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಪಂ ( 1 , 1 )