ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿಷಮಬಂಧಮಿನ್ನಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಮಿತರೂಪವಿಷಮರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯಬಂಧನದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯಾಶಯರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಿಸಂಧಿಕಂ ( 1 , 1 )
ವಿಸಂಧಿಯೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಿಸಂವಾದಂ ( 1 , 1 )
ವಿಸರ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ತರ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ತರಮಿಂತಕ್ಕುಮದಱ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ತಾರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ಫುರ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ಮಿತವಿಲೋಲಲೋಚನಯುಗಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಹಿತ ( 1 , 1 )
ವೀಕ್ಷಣಮುಖವಿಕಾರಮುಂ ( 1 , 1 )
ವೀತರಾಗನೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ವೀರ ( 1 , 1 )
ವೀರನಾರಾ ( 1 , 1 )
ವೀರನಾರಾಯಣನ ( 1 , 1 )
ವೀರರಸಂ ( 1 , 1 )
ವೀರರಸಮ ( 1 , 1 )
ವೀರಾದ್ಭುತ ( 1 , 1 )
ವೀರ್ಯೌದಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ವುದ ( 1 , 1 )
ವುದದಂ ( 1 , 1 )
ವುದನುಶಯಾಕ್ಷೇಪಕಮಂ ( 1 , 1 )
ವುದುಗದ್ಯಮನೇಕ ( 1 , 1 )
ವೃಂದಂ ( 1 , 1 )
ವೃಂದದವೋಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ವೃತಿ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಂಗಳಕ್ಕರಂ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಮು ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಾಂತ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಾಕ್ಷೇಪ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಾಜಾತಿ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಿಯನಱಿದಿದ ( 1 , 1 )
ವೃತ್ತಿಯೊಳೊಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವೃದ್ಧಜನೋಪಸಂ ( 1 , 1 )
ವೃಷಭರ್ಕಳ್ ( 1 , 1 )
ವೇಕದಿನಱೆ ( 1 , 1 )
ವೇಕಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ವೇಕಮುಮಭ್ಯುದಯ ( 1 , 1 )
ವೇಕಾಳಾಪಂ ( 1 , 1 )
ವೇಶಾಂತಂ ( 1 , 1 )