ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕುಳಾಕುಳ ( 1 , 1 )
ಕುವಳಯಕೀರ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುಶಲವಾರ್ತಾಂತರಮಂ ( 1 , 1 )
ಕುಶಲವಾರ್ತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಂ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಂಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಮಯಮಲ್ತದಱಿ೦ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಸಮಿತಿಯ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಾಮೋದೋದಯೋದ್ಯಾನಲೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಿತಚೂತವಿತತಿ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮೋ ( 1 , 1 )
ಕೂಡದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಡದು ( 2 , 1 )
ಕೂಡಲಾರ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿದುದುಮಱೆದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿದುದುಮೞಿದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿರವೇೞ್ಪುನೆಂಬುದಿದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡು ( 1 , 1 )
ಕೂಡುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕೂಡುವೆನೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೂಡೆ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ತು ( 1 , 1 )
ಕೂಸಿನ ( 1 , 1 )
ಕೂೞನೂ ( 1 , 1 )
ಕೂೞ್ಪೆನೆಂಬುದುಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕಾದ್ರಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕೃತ್ಯಮಲ್ಲನಪ್ರತಿ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕೃತ್ಯಮಲ್ಲವಲ್ಲಭ ( 2 , 1 )
ಕೃತಪರಿಚಯಬಲನಪ್ಪನ ( 1 , 1 )
ಕೃತಮಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತವಾಕ್ಯವಿಸ್ತರಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಾಸ್ಪದಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿ ( 2 , 1 )
ಕೃತಿಕರ್ತೃಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿದೋಷಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿನಾರಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಬಿಂಬಿತ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಮತಿ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯತ್ತಣಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳಕೃತಕಾಚಾರಪರರ್ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳಿಡದಿರ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳಿಡುವವಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳೋಜೋಗುಣಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯೊಳ್ ( 4 , 1 )
ಕೃತಿಲಕ್ಷಣಮಕ್ಕುಮಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕೃತಿವಧುವಂ ( 2 , 1 )