ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಿರಿದೇಂ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿಯರೊಸಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೀನಂ ( 10 , 1 )
ಪೀನಮಭಿಸಾರಿಕೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಪೀನಮೊಱಲ್ದು ( 1 , 1 )
ಪುಗಳಿಂದಱೆ ( 1 , 1 )
ಪುಗುತರ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪುಟ್ಟಿದಾರುಮಱಿಯದದಱ ( 1 , 1 )
ಪುಡಿಯೆಲ್ಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯಫಳಾನುಬಂಧಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯಮಿದು ( 1 , 1 )
ಪುತ್ತನಡಿಗೆಱಿಗೆನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಪುತ್ರಿಕೆಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪುದಿದರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿಯನೀ ( 1 , 1 )
ಪುದಿದು ( 1 , 1 )
ಪುದಿದುೞಿದುದನೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ಪುದುವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪುನಃಪುನರಂತ ( 1 , 1 )
ಪುನರುಕ್ತಮೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪುರ ( 2 , 1 )
ಪುರತಾನ ( 1 , 1 )
ಪುರಾಣ ( 3 , 1 )
ಪುರಾಣಕವಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪುರಾಣಕವಿಪ್ರಭುಪ್ರಯೋ ( 1 , 1 )
ಪುರಾನ ( 1 , 1 )
ಪುರಿದು ( 1 , 1 )
ಪುರು ( 1 , 1 )
ಪುರುಳಿಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷಂಗೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷಂಬೋಲೀಕೆ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷವ್ರತೋಚಿತಂ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷಾಕೃತಿಯೆಂಬುದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾರ್ ( 1 , 1 )
ಪುಲಿಗೆಱಿಂಯಾ ( 1 , 1 )
ಪುಲಿಪುಲಿ ( 1 , 1 )
ಪುಲಿಯದೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಪುಳಕಚಯಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪುಳಕಿತ ( 1 , 1 )
ಪುವ ( 1 , 1 )
ಪುವು ( 1 , 1 )
ಪುವುದಿನಿಸವ ( 1 , 1 )
ಪುವುದುಚಿತ ( 1 , 1 )
ಪುವೆಂ ( 1 , 1 )
ಪುವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿವರಾಗಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಪೂಗೊಳನನದಂ ( 1 , 1 )
ಪೂಣಿಗನಾದುದಱಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೂಣಿಗರಱೆಯದೆಯುಮಱೆವವೋಲವಗುಣದಾ ( 1 , 1 )