ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಿಸುಡಾಯುಧಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಿೞ್ದ ( 1 , 1 )
ಬಿೞ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಬೀಱುತಿರ್ಪ್ಪರಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬೀಱುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬೀೞ್ವಿವೊಲಿವಂದಿರ ( 1 , 1 )
ಬುದಮೋ ( 1 , 1 )
ಬುದಲ್ಲದಿನಿಸಾವುದುಮಾಗದು ( 1 , 1 )
ಬುದು ( 1 , 1 )
ಬುಧಗುಣಗಣನಾತೀತಾಂತರಂ ( 1 , 1 )
ಬುಧಜನ ( 1 , 1 )
ಬುಧಜನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬುಧರೊಲ ( 1 , 1 )
ಬುಧರ್ ( 4 , 1 )
ಬುಧರ್ಕಳ್ ( 1 , 1 )
ಬುಧರ್ಗೋತು ( 1 , 1 )
ಬುಧಿವಿವಿಧವಿಧಾನಾಲಂಕ್ರಿಯಾವೀ[ಚಿಮಾಲಾ] ( 1 , 1 )
ಬುಧೋತ್ತಮರುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ( 1 , 1 )
ಬೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಜ್ಜನ ( 1 , 1 )
ಬೆಡಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಡಂಗುಮಕ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಡಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆದಂಡೆಗಬ್ಬಮದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಬೆದಂಡೆಯುಮೆಂದೀ ( 1 , 1 )
ಬೆರಪೆನೆಂಬುದಿದಾಗದು ( 1 , 1 )
ಬೆರಸದು ( 1 , 1 )
ಬೆರಸಲ್ಕಮಾಗದೀ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸಿ ( 3 , 1 )
ಬೆರಸಿದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸಿರೆ ( 3 , 1 )
ಬೆರಸುವೆನೆನ್ನದಾಂ ( 1 , 1 )
ಬೆರೆಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬೆರ್ಚಿರ್ಕುಮಿಂತೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗೀ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗುವುದಿತ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದೊಱಗಿದ ( 1 , 1 )
ಬೆಳ್ಮೊಗಂಗೆಯ್ದಿರೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಡತಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಡುಮೇವನಲ್ಲಿಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಳ್ವನಂತು ( 1 , 1 )
ಬೆಸದಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಬೆಸನಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಸಿದನಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಬೇ ( 2 , 1 )
ಬೇಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಬೇಡುವೆನರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಬೇಱಿ ( 1 , 1 )