ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪರಿಜನಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಜನಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಣತ ( 1 , 1 )
ಪರಿಣತಗುಣರಿರ್ ( 1 , 1 )
ಪರಿಣತಮತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರಿಣಾಮಪಥ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿತಾಪಮನಾ ( 1 , 1 )
ಪರಿತಾಪಮನೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಪರಿತಾಪಮುಮಳಿಪನಳಿಪು ( 1 , 1 )
ಪರಿತಾಪಾನಳ ( 1 , 1 )
ಪರಿದಾನ ( 1 , 1 )
ಪರಿದು ( 1 , 1 )
ಪರಿದೆಯ್ದಿ ( 2 , 1 )
ಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ಪರಿಪಾಲ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪರಿಭವಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿರಂಭಾರಂಭ ( 1 , 1 )
ಪರಿವರ್ಧಕನಕ್ಕುಮತಿ ( 1 , 1 )
ಪರಿವಾರ ( 2 , 1 )
ಪರಿವಾರದವರ್ ( 1 , 1 )
ಪರಿವಾರಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿವಾರಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿವೃತ ( 1 , 1 )
ಪರಿವೃತನಂ ( 2 , 1 )
ಪರಿವೃತನರಮನೆಯೊಳರಸನಂಬರತಳದೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಪರಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿವೃತ್ತಿಯೊಳೊಂದಿದ ( 1 , 1 )
ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪರಿಹರಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪರಿಹಾರ್ಯಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರೀತಕಾವ್ಯರತ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಪರುಷತರಮಕ್ಕುಮೊತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ಪರುಷಾಳಾಪಮುಮತಿ ( 1 , 1 )
ಪರೆದ ( 1 , 1 )
ಪರೆದತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಪರೆದಿರೆ ( 2 , 1 )
ಪರೋ ( 1 , 1 )
ಪರೋಪಕಾರಕಾ ( 1 , 1 )
ಪರೋಪಕಾರೀ ( 1 , 1 )
ಪರ್ಯಾಯೋ ( 1 , 1 )
ಪರ್ಯಾಯೋಕ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಪಱಿಪಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಲವಾಱನೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಲವು ( 1 , 1 )
ಪಲವುಮನೊಡಗೂಡಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪಲವೆಡೆಗಳೊಳೆಂ ( 1 , 1 )
ಪಲಾರ್ಪರಾರದ ( 1 , 1 )
ಪಲಾರ್ಪವಂ ( 1 , 1 )
ಪಲ್ಲವಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪವಣಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )