ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದೊರೆಕೊಳಿಸಲಾಗದದಱಿ೦ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳಿಸಿದೊಸಗೆಯೇಂ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳಿಸುವುದೞಿಗತರ್ಕಿತೋಪಸ್ಥಾನಂ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳಿಸುವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳೆ ( 5 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳ್ಳದುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳ್ವ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳ್ವಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯಲ್ಲಿವು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯೆಂಬುದನಱಿದುಕೊಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆವೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ದೊಸೆಗೆಗಳಂ ( 1 , 1 )
ದೋರಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ದೋಷ ( 2 , 1 )
ದೋಷಂ ( 6 , 1 )
ದೋಷಂಗಳಿಂತು ( 1 , 1 )
ದೋಷಂಗಳುಮಂ ( 2 , 1 )
ದೋಷಗುಣೌಘಮಿಂ ( 1 , 1 )
ದೋಷದೊಳಮಿನಿಸು ( 1 , 1 )
ದೋಷಮಂ ( 5 , 1 )
ದೋಷಮನೆ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮಾ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮಿದಗ್ಗಳಂ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮಿದೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮಿದೆಂಬುದಂ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮುಮನಂತೆ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮುಮನೀ ( 1 , 1 )
ದೋಷವಿರಹಿತ ( 1 , 1 )
ದೋಷಾ ( 5 , 1 )
ದೋಷಾಟಿದೋಷಾನುವರ್ಣನ ( 1 , 1 )
ದೋಸಮನೆ ( 1 , 1 )
ದೋಸಮಿನಿತೆಂದು ( 1 , 1 )
ದೋಸಮೇನಾನುಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಧುರ ( 1 , 1 )
ದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ದ್ಭವಮಾಗಿಯುಮೊಂದುವರ್ಥದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ದ್ಭವರಪ್ಪುದಱಿಂದನಂತ ( 1 , 1 )
ದ್ಭಾವಕಕ್ರಮವಿಚಾರದೆ ( 1 , 1 )
ದ್ಭಾಸಿಸಿ ( 2 , 1 )
ದ್ಯಂತರರಸಾಂತರಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಯತ್ಸುರಸಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಯಶೋವಿತಾನದಿನಶೇಷಮಾಶಾವಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಯೋಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ದ್ರವ ( 1 , 1 )
ದ್ರವ್ಯಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ ( 1 , 1 )
ದ್ರವ್ಯಾನುಗತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಪ್ರಾಸಂ ( 1 , 1 )