ಒಟ್ಟು 17 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 17 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಂತುಂ ಪುರಾಣಕವಿಗಳ ಸಂತ ತ ಗತ ಮಾರ್ಗಗದಿತ ದೋಷಂಗಳುಮಂ ಚಿಂತಿಸಿ ಮತ್ತೆನ್ನಱೆವುದು ಮಂ ತಱೆಸ ಲೆ ಬುಧಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವಂ ಪೇೞ್ವೆಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಅಪರಾಗಮ ಮುನಿಪತಿವೋ ಲಪಗತಗುಣನಾಗಿಯುಂ ನಿಜಾಯತದೋಷಂ ವಿಪುಳ ಯಶೋಧನಲೋಭಂ ನೃಪವೃಷಭನರಾತಿನಿಕರತರುದವದಹನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಉಪಮಾ ಗುಣದೋಷಂಗಳ್ ಹೀನಾಧಿಕಗುಣದೋಷ ವಿ ತಾನಮುಮಂ ಲಿಂಗವಚನ ಭೇದಂಗಳುಮಂ ಮಾನಧನರೞಿದು ಪೇಳ್ಗನು ಮಾನಕ್ಕವಿರುದ್ಧಮಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾಗಮದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕುಱಿತಂತೆ ಪೇೞ್ದ ನಾಲ್ಕುಂ ಕುಱುಪುಗಳಿಂದಱಿದು ಪರರ ದೋಷಂಗಳುಮಂ ಪೆಱವುಮನೀ ಮಾೞ್ಕೆಯೊಳಂ ತೊಱಿವುದು ತೊಱಿವಂತಸಾಧುಜನಸಂಗತಿಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕೊಳದಂತಂಬರಮತಿನಿ ರ್ಮಳಮೀತಂ ಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತನೆಂದುಂ ನಾಯ್ವೋ ಲಿಳೆಯೊಳ್ ಕರಮೆಂಬುದಿದ ಗ್ಗಳಮಾ ಹೀನಾಧಿಕಪ್ರಶಂಸಾದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಛಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಂದಱಿ ದೊಂದೊಂದಱೊಳೊಂದಿ ಬಂದು ನಿಂದಕ್ಕರಮಂ ಸಂಧಿಸದೆ ಪೇೞ್ದೊಡದು ಕೃತಿ ನಿಂದಿತಮೆಂದುಂ ವಿಸಂಧಿಯೆಂಬುದು ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಡವಡಿಸಿ ಯತಿಯನಿಂತಿರೆ ತೊಡರ್ಚಿ ಕೆಡೆಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕುಮದು ಯತಿಭಂಗಂ ಸಡಲಿಸದಲಸದ (ದ)೦ ಪೇ ೞ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ನಿಲೆಪೇೞಲಾರ್ಪೊಡಂತ [ದ] ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೋಷಂಗಳಿಂತು ಮಿಗೆ ಸಂ ಶ್ಲೇಷದೊಳಾದಂದು ಸಕಲ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯೊಳ್ ದೂಷಿಸುಗುಂ ಕೃತಿವಧುವಂ ಭಾಷಾವಿದರದಱ ತೆಱನನುೞಿ ಗೀ ದೆಸೆಯಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನಿರುಪಮ ಗಂಧರ್ವಗತಿ ಸ್ವರಾದಿಕ ಕಳಾಗುಣಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿವಿಧಂ ದೊರೆಕೊಳ್ಳದುದೆಲ್ಲ ಕಳಾ ವಿರುದ್ಧದೋಷಂ ವಿಶಿಷ್ಟಜನತಾದೂಷ್ಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಿಗೀತಾರ್ಥಂ ಪೂರ್ವಾ ಪರದೊಳ್ ಬಗೆವಾಗಳೆಂದುಮೊಂದಱೊಳೊಂದುಂ ದೊರೆಕೊಂಡೊಂದದೊಡದು ದು ಷ್ಕರಮೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಮೆಂಬುದಾದಂ ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರೆದಿರೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಂ ನಿರಂತರಂ ಗಗನವಿವರಮೊಪ್ಪಿತ್ತೆಂದಾ ದರದಿಂ ಪೇೞಲ್ ಬಗೆದಂ ರಿತೆ ಸಂಧ್ಯಾಪದಮನಿಡದೆ ಪೇೞ್ವುದು ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಾನಿಯುಮುದಾರಚರಿತನು ಮಾನತರಿಪುನಿಕರನುಂ ಮನಸ್ವಿಯುಮಂತಾ ಮಾನಸರನಾರುಮಂ ಮನ ಕೇನುಂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲದಂತು ಬಗೆವುದು ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ದುಷ್ಕರ ಕಾವ್ಯಂಗಳೊ ಳಗರ್ಹಿತಪ್ರಾಯಮಕ್ಕುಮಾಶ್ರುತಿಕಷ್ಟಂ ಪಗರಣದೊಳುಱಿದ ಮೂಱು೦ ನಗಿಸುಗುಮಪ್ಪುದಱಿನಲ್ಲಿಗಂತವದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮುನ್ನಂ ಪೇೞ್ದಿರ್ದರ್ಧಂ ಭಿನ್ನಪ್ರಸ್ತಾರಭಿತ್ತಿದೋಷಾನುಗತಂ ಸನ್ನುತಮಪರಾರ್ಧಂ ಸಂ ಪನ್ನಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಾಕ್ಷರೋಪರಚಿತಮದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ರಾಗಾದಿ ದೋಷವಿರಹಿತ ವಾಗತಿಶಯವಖಿಳವಸ್ತು ವಿಸ್ತರ ವಿಷಯಂ ಯೋಗಿಗುಣಾನುಗತಂ ಮ ತ್ತಾಗಮವೇತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಚನಂ ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ