ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವರ್ಗಪ್ರಾಸ ( 1 , 1 )
ವರ್ಗೋದಿತಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣಂಗಳಗಲದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣಚ್ಯುತಮಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣತ್ರಯಮುಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣನಾನಿರ್ಣಯಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣನಾನಿರ್ಣಿಕ್ತ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣನೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣಾನುಗಮಾ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣಿಕುಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ತಿತಾಲಂಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ವರ್ಷಾಂತಸಮಯ ( 1 , 1 )
ವಱ ( 1 , 1 )
ವಲ ( 1 , 1 )
ವಳಯಮುಮತಿಧವಳ ( 1 , 1 )
ವವರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಸಂತಸಮಯಾನುಗತಂ ( 1 , 1 )
ವಸಂತಸಮಯೋತ್ತಂಸಂ ( 1 , 1 )
ವಸಮೇಂ ( 1 , 1 )
ವಸು ( 1 , 1 )
ವಸುಮದವಿರಾಮ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುಗತ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುದ್ವಯದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುವಿ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುವಿಭೇದಮ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುವಿಷಯ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತುವಿಸ್ತರ ( 2 , 1 )
ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತೂಪಮಾನಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಸ್ತೂಪಮೆ ( 1 , 1 )
ವಹೋ ( 1 , 1 )
ವಾ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಚತುರತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯಸ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯೋಪಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವಾಗತಿಶಯವಖಿಳವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ವಾಗ್ವಿದಗ್ಧತಾ ( 1 , 1 )
ವಾಚಾಳ ( 1 , 1 )
ವಾತನಾತನಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ವಾದರದಿರದೀಗಡೆ ( 1 , 1 )
ವಾಯು ( 1 , 1 )
ವಾರಣಮಂ ( 1 , 1 )
ವಾರವನಿತಾ ( 2 , 1 )
ವಾರಿ ( 1 , 1 )
ವಾರಿಜನಾಭನಂ ( 1 , 1 )
ವಾರಿಧಿಯಂ ( 1 , 1 )