ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆವಾಗಳೆರಡು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವುದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವುದುದಾತ್ತಾಲಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊಡಿಂತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿಸುಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಡಬಾ ( 1 , 1 )
ಬಡಿಸು ( 1 , 1 )
ಬನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬನಮಂ ( 1 , 1 )
ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಬನ್ನಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಬರಮಣಿವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಬರಮೀ ( 1 , 1 )
ಬರಮೀಗೆಮಗೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬರಮೆಮಗೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಬರವನಮೋಘಮೀಗೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಬರವಿನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬರಿಪೆನಮೋಘಮಿಂದು ( 1 , 1 )
ಬರಿಪ್ಪೆನನುರಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಬರಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಬರಿಸುವನೆಂತುಂ ( 1 , 1 )
ಬರಿಸುವೆನಿಂದು ( 1 , 1 )
ಬರೆ ( 2 , 1 )
ಬರ್ಕುಮದನೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಕುಮೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದುಂಕಲ್ಕಮಱಿವರಾರ್ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದುಂಕಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪ ( 2 , 1 )
ಬರ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪೆಂ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಹಿಣ ( 1 , 1 )
ಬಲದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಬಲದಿನಗಲ್ದರನೆಚ್ಚಾ ( 1 , 1 )
ಬಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಲಮಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ಬಲಹೀನರ್ ( 1 , 1 )
ಬಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಲಿದು ( 1 , 1 )
ಬಲ್ತುಣ್ಣಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಂತೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲವರಿಡದಿರ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಬಳಸಿ ( 2 , 1 )
ಬಳಸೆ ( 1 , 1 )
ಬಸಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಸದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಸನಂ ( 2 , 1 )