ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪದಮಂ ( 2 , 1 )
ಪದಮೊಂದೆಡೆಗೊಂ ( 1 , 1 )
ಪದಮೊರ್ಬೞಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಪದಯುಗದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪದಯುಗಳಂಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪದರಚನೆ ( 1 , 1 )
ಪದವಿದಿತಪಾದನಿಯಮ ( 1 , 1 )
ಪದವಿಯ ( 1 , 1 )
ಪದವಿರಚಿತಮಪ್ಪುದಕ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ಪದವಿಶೇಷ್ಯಾಂ ( 1 , 1 )
ಪದಾ ( 1 , 1 )
ಪದಾಂತರೀಕರಣಮಂತದೆ ( 1 , 1 )
ಪದಾರ್ಥಮದಱದೀ ( 1 , 1 )
ಪದುಳಂ ( 1 , 1 )
ಪದೆದುದಯಿಸಲೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಪದೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಧತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಮಿನಿವೋ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಯದೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಪನತಂ ( 1 , 1 )
ಪನಿಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಪನೀತ ( 1 , 1 )
ಪನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಪಮಾಕ್ರಮಮನಪ ( 1 , 1 )
ಪಯೋದಾಗಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಯೋಧರ ( 1 , 1 )
ಪರ ( 1 , 1 )
ಪರಕೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಗುಣಾಸಹನನಲ್ಲದನಾತ್ಮಗುಣೋದಯಾಂ ( 1 , 1 )
ಪರಗುಣೌದಾರ್ಯಾಭಿಮಾನಂಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಪರಚಕ್ರಭೂಪರಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಪರಚಕ್ರಭ್ರಾಂತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪರದ ( 1 , 1 )
ಪರದರ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ಪರದಾನಪರಾದಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರನತ್ಯುದಾರಚರಿತೋದಯನೇಕರೂಪಂ ( 1 , 1 )
ಪರಪಕ್ಷಮುಳ್ಳಿನಂ ( 1 , 1 )
ಪರಪುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಪರಪೆನೆಂಬುದಿದಾಗದು ( 1 , 1 )
ಪರಭಾಗಭಾವವಿಲಸದ್ವರ್ಣಕ್ರಮಾವೃತ್ತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪರಭೃತಂಗಳುಲಿವ ( 1 , 1 )
ಪರಮ ( 11 , 1 )
ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಪ್ಪನಪಾಕೃತದೋಷನಾ ( 1 , 1 )
ಪರಮಗುಣ ( 1 , 1 )
ಪರಮಗುಣೈಕೋದಾರಧೀರಾಧಿಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮಗುಣೋದಯಮದಱಾ ( 1 , 1 )
ಪರಮಬುಧಜನೋಪಾಸನಮುಂ ( 1 , 1 )