ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಳಧರ ( 1 , 1 )
ಜಳಧರಪಥದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಜಳಧಿತಟದೊಳಣುವಂ ( 1 , 1 )
ಜಳನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಜಳನಿಧಿಮೇಖಲಾವಲಯಿತಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಜಳನಿಧಿಯೊಳಗುದಿತದಿಂದಿರದವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಜಳಾ ( 1 , 1 )
ಜವೋದಾನಂ ( 1 , 1 )
ಜಸಮೞಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಾ ( 1 , 1 )
ಜಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಜಾಣನಶೇಷ ( 1 , 1 )
ಜಾಣರಿನೋದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಜಾಣರ್ ( 1 , 1 )
ಜಾಣರ್ಕಳಲ್ಲದವರುಂ ( 1 , 1 )
ಜಾಣುಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತದ್ಯುತಿ ( 1 , 1 )
ಜಾತವಿಭಾಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಕೃತೈಕಬಹುತ್ವಮೊಂದುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಕ್ರಿಯಾಗುಣದ್ರ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಕ್ರಿಯಾಗುಣದ್ರವ್ಯಸ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಜಾಣೆಸೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಪ್ರವೃತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯೆಂಬಳಂಕಾರಮನಿಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿವಿಭಾಗ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿವಿಭಾಗಮಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ಯನುಗತ ( 1 , 1 )
ಜಾನಕಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಾಮೋದದೊಳೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ಜಿನಚರಣನಖಾದರ್ಶಂ ( 1 , 1 )
ಜಿನಾಧಿಪಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಜ್ವಲಯಶೋಧಿಕನೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ( 1 , 1 )