ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವೈ ( 1 , 1 )
ವೈರಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವೊ ( 1 , 1 )
ವೊಂದಿದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ವೊಗೆದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವೋಲದೇನತಿಶಯಮೋ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಕ್ತಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯತಿರೇಕ ( 1 , 1 )
ವ್ಯತಿರೇಕಂ ( 3 , 1 )
ವ್ಯತಿರೇಕಮಕ್ಕುಮಲ್ಲದುವೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯತಿರೇಕವಿಕಲ್ಪಮಿದೆಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯತ್ಯಯದಿನಿಡುವೊಡದು ( 1 , 1 )
ವ್ಯದ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಪಗತಭಯಾ ( 1 , 1 )
ವ್ಯರ್ಥತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯವ ( 1 , 1 )
ವ್ಯವಧಾನಮಾದೊಡಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯವಹಿತದೋಷಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಸನವ್ಯಪೇತನು ( 1 , 1 )
ವ್ಯಸ್ತಮಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಸ್ತರೂಪಕಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಸ್ತರೂಪಕಕ್ರಮಮಖಿಲಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಕರಣ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಕುಳನಲ್ಲದನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಜ ( 2 , 1 )
ವ್ಯಾಜರೂಪಕಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಪಕಮಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಪಕಮನದಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಪಾರಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಮುಗ್ಧದೊಳೀ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾವರ್ಣಿಸುತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವ್ಯುಪನೀತಶ್ರೀಫಲದಂ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಮಂ ( 1 , 1 )
ವೞಿನಾದಂ ( 1 , 1 )