ಒಟ್ಟು 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 8 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಆದಿಪ್ರತೀತಿಯಿಂಶ ಬ್ದಾದರದಿಂ ಸದೃಶಮಾದ ವಸ್ತುದ್ವಯದೊಳ್ ಭೇದಮನಱಿ ಪುವುದುಚಿತ ಗು ಣೋದಯ ಕೃತವಾಕ್ಯವಿಸ್ತರಂ ವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನಿಗದಿತ ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ನುಗತವ್ಯತಿರೇಕಯುಗಳ ಲಕ್ಷ್ಯಮಿವಕ್ಕುಂ ಬಗೆಗಾ ದೀಪಕದ ವಿಭಾ ಗ ಗತಿಯನೀ ಭೇದಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯುಗದಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ನಿಯತೋದ್ದೇಶಿಯುಮನುದೇ ಶಿಯುಮನನುವಿನಂತು ಪೇೞಿ ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ಹ್ವಯಮಕ್ಕುಮಾಗಮೋಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರಯದಿಂ ವ್ಯತಿರೇಕಮಕ್ಕುಮಲ್ಲದುವೆಲ್ಲಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಮೋದಯರಿರ್ ಕಮಲಾ ಕರಬೋಧಕರಿರ್ ದಿನೇಶನುಂ ನೀನುಂ ಭಾ ಸ್ಕರನನಿಯತ ವೃತ್ತಕ್ರಮ ನರಸಾ ನಿನ್ನಂತೆ ನಿಯತವೃತ್ತಸ್ಥಿತ ನೇಂ ಉಭಯ ವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವ್ಯತಿರೇಕ ವಿಕಲ್ಪಮನನು ಗತಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗುಣಕೃತಾಂತಮನೞಿಗೀ ಮತದಿಂ ಯಾಥಾಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರತಿತೀಯಂ ತೋರ್ಪೆನನ್ವಿತಾನನ್ವಿತಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವ್ಯತಿರೇಕವಿಕಲ್ಪಮಿದೆಂ ದತಿಶಯಧವಳೋಪದೇಶಮಾರ್ಗಕ್ರಮದಿಂ ದತಿನಿಪುಣರಱಿದುಕೊಳ್ಗನು ಮಿತಿಯಿಂದಾಕ್ಷೇಪಮೆಂಬಳಂಕಾರಮುಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಶ್ರೀವನಿತಾಪ್ರಸವದಿನಾ ಲಾವಣ್ಯದಿನತಿಗಭೀರಭಾವದೆ ನೀನಿಂ ತಾ ವಾರಿಧಿಯಂ ಪೋಲ್ತಯ್ ಕೇವಲಭೇದಂ ದ್ವಿತೀಯ ಲಲಿತಾಕಾರಂ ಏಕವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಂತತವಿಂತೆಸೆವಪ್ಪ ರ್ಥಾಂತರ ವಿನ್ಯಾಸಭೇದಮಂ ಬಗೆಗೆ ಬುಧರ್ ಮುಂತಣ ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಯು ಗಾಂತರ್ಗತಭೇದಮಕ್ಕುಮಾ ವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ