ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೇಱ್ವೆನೆಂಬುದಿದಾರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ಗನು ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ದರ್ಥಮನಾ ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ದೊಡಿದು ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ವುದನಱಿದುಕೊಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೇಸದೆ ( 1 , 1 )
ಪೇೞದವಱ ( 1 , 1 )
ಪೇೞಲಾರ್ಪೆನೆಂಬವನೊಳನೇ ( 1 , 1 )
ಪೇೞಲ್ ( 5 , 1 )
ಪೇೞಲ್ಕೆಂತುಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞಿ ( 5 , 1 )
ಪೇೞಿ೦ತುದಾರ ( 1 , 1 )
ಪೇೞು ( 1 , 1 )
ಪೇೞೊಡಿದು ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗಿ ( 4 , 1 )
ಪೇೞ್ಗಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗಿದನೆಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗುಮೆಱಕಮನೆರ್ದೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗುೞಿದಾವೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗೆ ( 3 , 1 )
ಪೇೞ್ಗೆಂಬುದಿದಾ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗೆಪರಮ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗೆಮಱೆವನಾವಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಗೆು೦ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ಡೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದ ( 10 , 1 )
ಪೇೞ್ದದಱ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದವಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದವರ್ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದಾಗಳಕ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದಿನಿಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದಿರ್ದರ್ಧಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದು ( 2 , 1 )
ಪೇೞ್ದುದು ( 2 , 1 )
ಪೇೞ್ದೆಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದೆನಿನಿಸೊಂದುದ್ದೇಶಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದೆನೆಲ್ಲಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡಂತದಂತ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕುಂ ( 2 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡದಕ್ಕುಂ ( 2 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡದು ( 4 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡೆ ( 3 , 1 )
ಪೇೞ್ದೊಡೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವ ( 1 , 1 )
ಪೇೞ್ವವಧಾರಣದೋಷಮಂ ( 1 , 1 )