ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿವಿಕ್ತಚಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ವಿವಿಧ ( 4 , 1 )
ವಿವಿಧಭೇದ ( 1 , 1 )
ವಿವಿಧಾ ( 2 , 1 )
ವಿವಿಧಾರ್ಥವಿಭವನೀ ( 1 , 1 )
ವಿವಿಧಾರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವಿವೇಕ ( 1 , 1 )
ವಿವೇಕಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿವೇಕಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿವೇಕಿಲೋಕಗರ್ಹಿತ ( 1 , 1 )
ವಿಶಂ ( 2 , 1 )
ವಿಶಂಕೆಯ ( 1 , 1 )
ವಿಶದ ( 1 , 1 )
ವಿಶದಗುಣಶ್ರೀನಾಯಕೋತ್ಕರ್ಷವೇದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶದತರಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ವಿಶದವರ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ವಿಶಾಲ ( 2 , 1 )
ವಿಶಾಲಮಾದುವು ( 1 , 1 )
ವಿಶಾಲಲಕ್ಷ್ಮಿಯನನಾಕುಳಮೆಂಬುದಿದುತ್ತರಾಪಥಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶಾಲಲಕ್ಷ್ಮಿಯನನಾರತಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಿಶಾಳಿತಾಶಾವಳಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ವಿಶಿಷ್ಟಜನತಾದೂಷ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗಗತಮಪ್ಪುದದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷ ( 8 , 1 )
ವಿಶೇಷಂ ( 2 , 1 )
ವಿಶೇಷಗುಣಕೃತಾಂತಮನೞಿಗೀ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಣ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಣಗಣಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಣಯುತಮ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಣೋರು ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಪ್ರಕಾಶಕಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಮನಱಿ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಮಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಯಾನಪಾತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಾ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಾನುಭಾವ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಾಪ್ತಜನಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಿಯಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷ್ಯದೊಳೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷ್ಯಮಿಂತು ( 1 , 1 )
ವಿಶೇಷ್ಯಮುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಶ್ವಲೋಕಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಕಿರಣನುಮನ ( 1 , 1 )
ವಿಷಮ ( 2 , 1 )