ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿರಹಿಗಳಾ ( 2 , 1 )
ವಿರಾಗಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಾಮವನಕರಿಕಪೋಲಫಲಕದೊಳಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿರಾವಮುರುಮುದವಿರಾಮ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧ ( 2 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಂ ( 2 , 1 )
ವಿರುದ್ಧದ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧದೋಷಂ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕಂ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕನಂ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಮುಕ್ತಪುನರುಕ್ತಾರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಮೆಂಬುದಾದಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೂಪಂಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಾಪ್ರಸ್ತುತ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಾಬಿಧಾನಮದುಮಿಂತಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಿಗತಮಾರ್ಗಭೇದಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಿತರುದವದಹನಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧೋಪಮಿತಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧೋಪಮೆ ( 1 , 1 )
ವಿಲಸದ್ಗುಣಾಗುಣ ( 1 , 1 )
ವಿಲಸಿತ ( 2 , 1 )
ವಿಲಸಿತಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಮುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಿನೀ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಿನೀಜನದ ( 1 , 1 )
ವಿಲೋಕದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಲೋಚನಾಂಬುಗಳನಗ್ಗಳಂ ( 1 , 1 )
ವಿಲೋಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ವಿಲೋಡ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಳಸದತನುಧವಳಚ್ಛವಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಳಸಿತ ( 3 , 1 )
ವಿಳಾಸವತಿಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ವಿಳಾಸಿನೀ ( 1 , 1 )
ವಿಳಾಸೋಲ್ಲಾಸಿ ( 1 , 1 )
ವಿಳೋಳಲೋಚನೆಯನುನ್ನತಸ್ತನಯುಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಮಶೇಷಂ ( 1 , 1 )
ವಿವರಮ ( 1 , 1 )
ವಿವರಮನೆಡೆವೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ವಿವರೋದರ ( 1 , 1 )
ವಿವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವಿವಾಹದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿವಾಹೋತ್ಸಾಹ ( 1 , 1 )
ವಿವಿ ( 1 , 1 )
ವಿವಿಕ್ತ ( 3 , 1 )
ವಿವಿಕ್ತಂ ( 1 , 1 )