ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿಪುಳಗುಣೀ ( 1 , 1 )
ವಿಪುಳತರಕಟಕನುದ್ಯದ್ ( 1 , 1 )
ವಿಬುಧರೞಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಿಬುಧೇ ( 1 , 1 )
ವಿಭ ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತಿಗಳೇೞಿನಿಕ್ಕುಮಾ ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತಿಯೊ ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತಿಯೊಳಮೊಳವು ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತಿಯೊಳೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ವಿಭಕ್ತ್ಯನುಕ್ರಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭವ ( 2 , 1 )
ವಿಭವದ ( 1 , 1 )
ವಿಭವಾಸ್ಪದಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭವೋದಯನಂ ( 3 , 1 )
ವಿಭಾ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾಗಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾಗಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾಗಮ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾಗಿಸರ್ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾವನಾ ( 1 , 1 )
ವಿಭಾವನಾಳಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭಿನ್ನರೂಪಕಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭಿನ್ನರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭೀತರು ( 1 , 1 )
ವಿಭೂಷಣಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭೇದ ( 1 , 1 )
ವಿಭೇದಕ್ರಮಮಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಭೇದೋಕ್ತಿಯಿಂದಮಿಂತಾಱು ( 1 , 1 )
ವಿಮಳಯಶೋವಿಧುವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಿಮಳೋದಯ ( 1 , 1 )
ವಿಯುತ ( 1 , 1 )
ವಿಯೋಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಯೋಗಿಗಳೆರ್ದೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿರಚನೆ ( 1 , 1 )
ವಿರಚನೆಗಳ್ ( 2 , 1 )
ವಿರಚನೆಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಮಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ವಿರಚನೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ವಿರಚಿತಶಯನೀಯಮೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ವಿರತಮುದವಾದುವುರುಮದ ( 1 , 1 )
ವಿರಳತರಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ವಿರಸ ( 2 , 1 )
ವಿರಸಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಸತರಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಸಮ ( 1 , 1 )
ವಿರಸಮಕ್ಕುಮದು ( 1 , 1 )
ವಿರಹಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಹದೆ ( 1 , 1 )
ವಿರಹಾನಳನಾ ( 1 , 1 )
ವಿರಹಿಗಣಮಂ ( 1 , 1 )