ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಾರಿಯೊಳಾದಾನಂ ( 1 , 1 )
ವಾರಿವಾರಿ ( 1 , 1 )
ವಾರಿವಾರಿಜನಾಭನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಾರುಣೀ ( 1 , 1 )
ವಾಸುಗಿಯುಮಱೆಯಲಾಱದೆ ( 1 , 1 )
ವಿ ( 10 , 1 )
ವಿಕಟಾಕ್ಷರಂಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪದ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪದೋಷಮುಮದಿನ್ನವಧಾರಣದೋಷಮುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಪ್ರಪಂಚಮೀ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಮಕ್ಕುಮುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಮದು ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಮನನು ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಮಿಂತಿದುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪವಿದನಲ್ಲದಾಗದಾಗದು ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಿತಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಿಕಳತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಕಸನಮೆಂ ( 1 , 1 )
ವಿಕಾಸಮೊಪ್ಪುವದಱೊಳ್ಸುೞಿಗುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಗತಮಳಮುಪಾತ್ತಾರಾತಿಸಾರ್ಥಾರ್ಥವೀರಂ ( 1 , 1 )
ವಿಗತವಿಕಾರಾಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ವಿಗಳಿತರಾಗನಾವೊಂ ( 1 , 1 )
ವಿಘಟನನಂ ( 1 , 1 )
ವಿಚಾರಿತೋರು ( 1 , 1 )
ವಿಚಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ವಿಜಯಕವೀ ( 1 , 1 )
ವಿಜಯಮು ( 1 , 1 )
ವಿಟಪಂ ( 1 , 1 )
ವಿಟಪಿಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿತತ ( 1 , 1 )
ವಿತತಯಶನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ವಿತರ್ಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿತರ್ಕಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿತೀರ್ಣಮುದನಾದನಾತನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವಿದಗ್ಧೆ ( 1 , 1 )
ವಿದನಪ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ವಿದನಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ವಿದಾರಿಸುವುದಿಂತು ( 1 , 1 )
ವಿದಿ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತ ( 7 , 1 )
ವಿದಿತಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಕ್ರಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಸಮಸಂಸ್ಕೃತೋದಿತ ( 1 , 1 )
ವಿದಿತಸುರಾಧಿರಾಜಮಕುಟಾಗ್ರ ( 1 , 1 )