ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಸಮಲ್ಲದಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಬಹಿರಂತರುಪವನಂಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಬಹಿರುದ್ಯಾನಾಂತರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಹು ( 3 , 1 )
ಬಹುತೃಣದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಹುತ್ವ ( 1 , 1 )
ಬಹುತ್ವಮನೇಕ ( 1 , 1 )
ಬಹುಭೇದವಿಕಲ್ಪಮನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಹೂಪಮಾನವಿಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಬಾ ( 3 , 1 )
ಬಾಗಿದುದುಮಧಿಕಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಗುವೆನೆಂಬುದಿದುತ್ತರಾಯಣಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಗುವೆನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಬಾಬಾ ( 1 , 1 )
ಬಾಯ್ಗಳನಾ ( 1 , 1 )
ಬಾಯೞಿದೊಳ್ವವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಬಾರ ( 2 , 1 )
ಬಾರಗೇಮೆಯ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಾರದ ( 1 , 1 )
ಬಾರದಿರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಾರದುದುಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಾರದುವೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಬಾರದೆಂದಱಿ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ವುದು ( 1 , 1 )
ಬಾಹುಲ ( 1 , 1 )
ಬಾಹುಶಾಖಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಹ್ಲೀಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬಾೞಿ೦ಬುದು ( 1 , 1 )
ಬಾೞೀನಾಚಂದ್ರತಾರಮೋ ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ಗುಂ ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ದಯ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ವುದು ( 1 , 1 )
ಬಾೞ್ವುದೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಂದುಚ್ಯುತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಂಬಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಂಬಮದತಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬಿಡಿಸದನೆನ್ನಂತರಂಗದನುತಾಪಮನೊ ( 1 , 1 )
ಬಿಡುತಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಬಿಣ್ಪೊಱಿಯನಿಟ್ಟವೋಲಸುಖಕರಂ ( 1 , 1 )
ಬಿದನಿಂಬೆನೆ ( 1 , 1 )
ಬಿದಿರ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಬಿನ್ನಣಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲವರಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಸವಿಶದ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಯವಿವೆಂದಿಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಲ್ ( 1 , 1 )