ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪರಮಭಗಸಹಿತೆ ( 1 , 1 )
ಪರಮಶ್ರೀನಿಳಯಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮಸುಖಪದಶ್ರೀಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಚಾರ್ಯರವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾನಂದಿತಲೋಕಮೊಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾನುಭಾವ ( 2 , 1 )
ಪರಮಾನುಭಾವನಭಿಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾನುಭಾವಭರಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಲಂಕಾರಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಲಂಕಾರೋಚಿತ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾಶೀರಾರ್ಥಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮೋದಯನಾ ( 1 , 1 )
ಪರಮೋದಯರವಿಗಗನಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮೋದಯರಿರ್ ( 1 , 1 )
ಪರಮೋದಾರದಾರನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರರ ( 1 , 1 )
ಪರವಸದ ( 1 , 1 )
ಪರವಾರನಾರಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರವಿಚಾರಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಸುವೆನೆನ್ನದಾಂ ( 1 , 1 )
ಪರಸೇವಾ ( 1 , 1 )
ಪರಸ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಪರಹಿತಾಚಾರಪರಾ ( 1 , 1 )
ಪರಾಕ್ರಮಕ್ರಮದೆ ( 1 , 1 )
ಪರಾಕ್ರಮವದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪರಾಜಿತಶ್ರೀವಿಲಾಸಮೀ ( 1 , 1 )
ಪರಾದನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಪರಾದಿಯೆ? ( 1 , 1 )
ಪರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಪರಾಯಣಂ ( 1 , 1 )
ಪರಾರ್ಥಿಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಕರಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಕರಮಾ ( 1 , 1 )
ಪರಿಕೋಪವಶಭ್ರಮಣೋ ( 1 , 1 )
ಪರಿಕೋಪವಿಧೃತ ( 1 , 1 )
ಪರಿಖಾವೃತಭೂಮಿಭಾಗಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಗತ ( 1 , 1 )
ಪರಿಗತನಗೆಯಿಂದಿರ್ದೆಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಗೀತಾರ್ಥಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಯಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಯದಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಯಮಳಿಪಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಿತಮಾ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚಿತಸನಾಭಿರಾಗಾಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಚ್ಛೇದಂ ( 3 , 1 )
ಪರಿಜನದಾ ( 1 , 1 )
ಪರಿಜನಪರಾದಮಂ ( 1 , 1 )