ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದುಪಮಾ ( 1 , 1 )
ದುರಾಹವರಂಗಾಂ ( 1 , 1 )
ದುರುಕ್ತತರದೋಷಮದಱ ( 1 , 1 )
ದುರುಕ್ತಮಿದನಿಂತು ( 1 , 1 )
ದುರುರಕ್ತ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಜನದೊಳಾದ ( 1 , 1 )
ದುರ್ವಿನೀತಾದಿಗಳೀ ( 1 , 1 )
ದುಷ್ಕರ ( 2 , 1 )
ದುಷ್ಕರಂ ( 1 , 1 )
ದುಷ್ಕರೋಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ದೂ ( 1 , 1 )
ದೂತ ( 1 , 1 )
ದೂರದೂಷಿತಮಾರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ದೂಷಿತಂ ( 1 , 1 )
ದೂಷಿಸುಗುಂ ( 2 , 1 )
ದೂಷ್ಯಂ ( 2 , 1 )
ದೃ ( 1 , 1 )
ದೃಷ್ಟಾಂತಂ ( 1 , 1 )
ದೆಡೆಗಳೊಳಂ ( 1 , 1 )
ದೆಣಿಸುವುದಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ದೆನಸುಂ ( 1 , 1 )
ದೆವ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ದೇವ ( 1 , 1 )
ದೇವತಾಗುರುಗುಣೋದಯ ( 1 , 1 )
ದೇವತೆಗಳಾದರದಿಂ ( 1 , 1 )
ದೇವತೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ದೇವತೆಯ ( 1 , 1 )
ದೇವನಾ ( 1 , 1 )
ದೇವಮತದಿಂ ( 1 , 1 )
ದೇವರುಂ ( 1 , 1 )
ದೇವಾನುಮತಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ದೇವಿ ( 1 , 1 )
ದೇಶ ( 1 , 1 )
ದೇಶಂ ( 1 , 1 )
ದೇಶವಿರುದ್ಧಂ ( 1 , 1 )
ದೇಶೀ ( 1 , 1 )
ದೇಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದೇಸಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ದೇಸಿಯಲ್ಲದೆಂದಱೆದಿರ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ದೊಂದೊಂದಱೊಳೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ದೊಂದೞೊಳಳವಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ದೊರೆ ( 2 , 1 )
ದೊರೆಕೊಂಡಿರೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಂಡುವವಿದು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಂಡೆಡೆಗಳೊಳೊಳವಾ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಂಡೊಂದದೊಡದು ( 1 , 1 )