ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(75) (12) (13) (2) (10) (1) (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (540) (4) (168) (10) (1) (67) (4) (89) (1) (0) (4) (0) (6) (0) (3) (325) (1) (207) (56) (498) (594) (5) (210) (79) (400) (54) (97) (5) (89) (437) (127) (6) (431) (44) (35)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಾಂತೋ ( 1 , 1 )
ಶಾರದ ( 1 , 1 )
ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಶಿಥಿಲಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಥಿಲಬಂಧನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಥಿಲಬಂಧಾ ( 1 , 1 )
ಶಿಯುಮನನುವಿನಂತು ( 1 , 1 )
ಶಿರೋ ( 1 , 1 )
ಶಿಶಿರಕರ ( 1 , 1 )
ಶಿಶಿರಕರಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಶಿರಕರನುಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಶಿರಾಂಶುವೆಂಬುದುಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಸಿರಕಿರಣಕಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ಶೀ ( 1 , 1 )
ಶುದ್ಧಭೂಮಿವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಶೂರನೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಶೃಂ ( 2 , 1 )
ಶೃಂಗಾರ ( 1 , 1 )
ಶೃಂಗಾರರಸಂ ( 1 , 1 )
ಶೇಷ ( 1 , 1 )
ಶೇಷನಿದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಶೈಲಾದಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶೋಕಾಕುಲಂ ( 1 , 1 )
ಶೋಭಾ ( 1 , 1 )
ಶೋಭಾರಂಭ ( 1 , 1 )
ಶೌರ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ಚಲನಾಗಿಯುಮಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ಚಿಂತಮೀ ( 1 , 1 )
ಶ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಮಪದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಮಪದಮಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಯ ( 2 , 1 )
ಶ್ರಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಯಮಿದಾಯವಧಾರಣಲಕ್ಷಣಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಿತಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಿತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀ ( 6 , 1 )
ಶ್ರೀಕಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಕರಣೋದ್ಯುಕ್ತನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಕಾಂತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿವಧೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಕೃತಿವಧುವಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀನಿವೇಶಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀನೃಪತುಂಗದೇವಾನುಮತಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಮದರ್ಧಭ್ರಮಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಯುಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀವಧುವಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀವನಿತಾಪ್ರಸವದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀವಿಜಯ ( 1 , 1 )